Menu Region
Głos Szczeciński

Regulamin plebiscytu

Miss Lata 2016

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Miss Lata” edycja 2016
zwanego dalej Plebiscytem


Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Wydawca Dziennika „Głos Koszaliński” i serwisu gk24.pl
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Miss Lata”.
3. Plebiscyt polega na wyborze najpopularniejszych zdjęć zgłoszonych dziewczyn. Założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie dodanych zdjęć i umożliwienie czytelnikom i internautom głosowania na zgłoszone kandydatury.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 6.07.2016 r. do dnia 31.07.2016 r.
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą: Monika Latkowska, Anna Zawiślak.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Dziennika oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Zgłoszenie zdjęcia kandydatki, w Plebiscycie może dokonać każda osoba.
2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. Kandydatki nie pełnoletnie zgłosić mogą opiekunowie prawni.
3. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Dziennika, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W Plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Dziennika, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym Dziennika ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W Plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 5.
7. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Dziennika oraz Serwisu.
8. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie.
9. Autor fotografii, dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu, zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 6.07.2016 r. od godz. 00:00:01 do 31.07.2016 r. do godz. 23:59:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. zdjęcie lub zdjęcia kandydatki (maks. 8 zdjęć),
b. imię kandydatki – wpisane w polu „Nazwa”,
c. opis kandydatki – wpisane w polu „Opis”,
d. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23:59:59 w dniu 17.07.2016 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6
5. W dniu 1.09.2016 r. na stronie internetowej Dziennika zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.07.2016 r. od godz. 00:00:01 do 31.07.2016 r. do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
Dziennika (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując GKMISS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes
j) dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.


2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję plebiscytową Plebiscytu.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 1.09.2016 r. na stronie internetowej.


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a) Laureatka pierwszego miejsca otrzyma tytuł Miss Lata 2016 oraz nagrody rzeczowe.
b) Kandydaci, którzy zajmą miejsca od 2 do 3 otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone indywidualnie lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Dziennika mieszącej się pod adresem Nowy Rynek 3 w Szczecinie lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową, lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2000 r., Nr 14, poz. 176). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres plebiscyt@gs24.pl z dopiskiem Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie, wysyłając maila na adres mailowy: hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).