MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin konkursu pod nazwą „Konkurs Walentynkowe selfie” zwanego dalej „Konkursem”

Monika Latkowska
Monika Latkowska

Art. 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Walentynkowe selfie”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3 Regulaminu).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs realizowany jest lokalnie przez Oddział w Szczecinie i będzie prowadzony na łamach „Głosu Szczecińskiego” nazwanej dalej „Gazetą" oraz serwisu www.gs24.pl zwanego dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Organizator powołuje Jury w składzie 3 (trzech) osób składające się z przedstawicieli Organizatora.
 5. Zadaniem Jury jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Organizator powołuje również Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora. Do kompetencji Komisji należeć będzie rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
 7. Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
 8. Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art. 2
Definicje, Przedmiot Konkursu

 1. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zadanie Konkursowe polega na zrobieniu przez Uczestnika w Galerii Galaxy w Szczecinie, walentynkowego selfie z ukochaną osobą na tle specjalnej, walentynkowej ścianki.
 3. Zgłoszenie konkursowe należy nadesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującej się na stronie www.gs24.pl

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.

 2. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 10 lutego 2024 r. od godziny 8:00:00 do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 23:59:59.

 3. Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba będąca jedną z osób z pary przedstawionej na fotografii.

 4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

 5. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

  • Wypełnienia przez Uczestnika formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:

   • Imię i Nazwisko Uczestnika
   • Numer telefonu Uczestnika (nieobowiązkowy)
   • Adres e-mail Uczestnika
   • Miejscowości, w której mieszka Uczestnik
  • Zaakceptowania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie;

  • Nadesłania selfie (fotografii) w formacie png, jpg. przedstawiającego zakochaną parę, wykonanego na tle specjalnej, walentynkowej ścianki zlokalizowanej w Galerii Handlowej Galaxy w Szczecinie Załączniki nie mogą przekraczać wagi 5 MB.

 6. Uczestnik może przysłać fotografię wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości i do której ma pełnię autorskich praw majątkowych, co oznacza, że fotografia nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Fotografia nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.

 7. Przesłane zdjęcia (selfie) nie mogą zawierać wizerunków osób fizycznych (poza wizerunkiem zakochanej pary zgłoszonej do konkursu) ani znaków towarowych. Osoba dokonująca zgłoszenia, akceptując Regulamin, oświadcza, że wszystkie osoby przedstawione na zdjęciu wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.

 8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz Imienia i nazwiska uczestnika, miejscowości zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora, PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

 9. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

 10. Z chwilą przesłania pracy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii oraz przepisów (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

  • Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  • Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii i przepisów i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
  • Korzystanie z fotografii i przepisów poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
  • Inne niż określone w lit. d korzystanie z fotografii i przepisów w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
  • Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii i przepisów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  • Prawo do udostępniania fotografii i przepisów, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5 Regulaminu.

 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 14. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 13 powyżej.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22 lutego 2024 roku, a jego wyniki zostaną
  ogłoszone tego samego dnia w serwisie www.gs24.pl
 2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa dokonując wyboru laureatów będzie brała pod uwagę oryginalność, fotografii, kreatywność, estetykę, i zgodność z tematem konkursu, a także oryginalność i pomysłowość. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie trzech Laureatów, którzy otrzymają równorzędne nagrody.
 4. Każdy z trzech Laureatów Konkursu otrzyma voucher o wartości 500 zł na zakupy w Centrum
  Handlowym Galaxy w Szczecinie.
 5. Nagrody będzie można odebrać osobiście w biurze Centrum Handlowego Galaxy (al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin) w terminie do 29 lutego 2024 r.
 6. Fundatorem nagród jest Organizator. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
 7. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
 8. Każdy laureat, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany w ankiecie zgłoszeniowej numer telefonu / adres mailowy.
 9. Jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press Oddział Szczecin, al. Niepodległości 26/U1,70-556 Szczecin

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  • Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – Konkurs Walentynkowe selfie”
  • Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
  • Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  • W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie21dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Walentynkowe selfie”
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO POLSKA PRESS SP. Z O.O.

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

 2. Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do Konkursu. Jeżeli jesteś osobą przedstawioną na fotografii, która została nam przekazana przez zgłaszającego, to Twoje dane w zakresie wizerunku pozyskujemy w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez uczestnika Konkursu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu, a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Walentynkowe selfie” (dalej jako: „Konkurs”) włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy jesteś osobą, której wizerunek został utrwalony na przesłanej nam fotografii konkursowej, to Twój wizerunek przetwarzamy na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeprowadzenie konkursu, w tym publikacja otrzymywanych zdjęć. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

 4. Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

 5. Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

  • -podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
  • -innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen – gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 6. Transfer danych poza EOG. W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

 8. Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 9. Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
  • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
  • Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:

  • droga mailową na adres: [email protected]
  • pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 12. Inspektor Ochrony Danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Herbata z płatków dzikiej róży

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński