Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024"

Akcja specjalna Mistrzowie Motoryzacji 2024

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024” .
2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs Plebiscytowy prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Koszalinie i będzie prowadzony na łamach „Głosu Koszalińskiego” i „Głosu Szczecińskiego” nazwanych dalej łącznie „Gazetą”. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gk24.pl i www.gs24.pl (nazywanych dalej łącznie „Serwisem”). Konkurs jest prowadzony także przez inne dzienniki regionalne i ich serwisy internetowe należące do Organizatora oraz dzienniki i serwisy, z których Organizator ma prawo korzystać.
4. Niniejszy plebiscyt jest formą uhonorowania i wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, które umożliwiają zaprezentowanie członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienie zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
5. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Geisler, Kamila Kalinowska oraz Remigiusz Zubek. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
6. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a) Powiatowych: Mechanik Roku, Kierowca Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Firma Transportowa Roku,
b) Regionalnych: Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku,
c) Wojewódzkich: Auto Detailing Roku, Ale Fura! Ale Motor!.
(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
7. Głosowanie w konkursie w kategoriach powiatowych: Mechanik Roku, Kierowca Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Firma Transportowa Roku prowadzone będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 05.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.04.2024 r. do godz. 20:30:00. Ponadto niezależnie od głosowania w powiatach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów posiadają najwięcej głosów.
(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału ogólnopolskiego w kategoriach:
i)Mechanik Roku i Kierowca Roku, uzyskuje dziesięciu kandydatów w wojewódzkim rankingu równoległym dla każdej z kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Finał ogólnopolski prowadzony będzie łącznie dla kategorii Mechanik Roku, Kierowca Roku oraz Instruktor Jazdy Roku.
ii)Warsztat Samochodowy Roku i Firma Transportowa Roku, uzyskuje trzech kandydatów w wojewódzkim rankingu równoległym dla każdej z kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Finał ogólnopolski prowadzony będzie osobno dla każdej kategorii.
Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b) Drugi etap, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 07.05.2024 r. od godziny 12:00:00 do dnia 21.05.2024 r. do godz. 21:00:00.
8. Głosowanie w konkursie w kategoriach regionalnych: Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, prowadzone będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, regionalny etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 05.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.04.2024 r. do godz. 20:30:00. Ponadto niezależnie od głosowania w regionach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i regionów posiadają najwięcej głosów.
(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego, w kategoriach:
i.Instruktor Jazdy Roku, uzyskuje 1 kandydat w każdym z miast lub regionów, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu regionalnym. Finał ogólnopolski prowadzony będzie łącznie dla kategorii Mechanik Roku, Kierowca Roku oraz Instruktor Jazdy Roku.
ii. Szkoła Jazdy Roku, uzyskuje trzech kandydatów w wojewódzkim rankingu równoległym którzy uzyskali największą liczbę głosów. Finał ogólnopolski prowadzony będzie osobno dla każdej z kategorii.
Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b) Drugi etap, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 07.05.2024 r. od godziny 12:00:00 do dnia 21.05.2024 r. do godz. 21:00:00.
9. Głosowanie w konkursie w wojewódzkich kategoriach: Auto Detailing Roku, Ale Fura! i Ale Motor! prowadzone będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy etap, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 05.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.04.2024 r. do godz. 20:30:00. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego w kategoriach wojewódzkich: Auto Detailing Roku, Ale Fura! i Ale Motor! uzyskuje trzech kandydatów z każdej z kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Finał ogólnopolski prowadzony będzie osobno dla każdej z kategorii. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b) Drugi etap, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 07.05.2024 r. od godziny 12:00:00 do dnia 21.05.2024 r. do godz. 21:00:00. Finał ogólnopolski prowadzony będzie osobno dla każdej z kategorii.
10. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała ilość zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
11. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie:
I) w przypadku kategorii powiatowych w poszczególnych miastach i powiatach województwa zachodniopomorskiego: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, powiat białogardzki, powiat choszczeński, powiat drawski, powiat goleniowski, powiat gryficki, powiat gryfiński, powiat kamieński, powiat kołobrzeski, powiat koszaliński, powiat łobeski, powiat myśliborski, powiat policki, powiat pyrzycki, powiat sławieński, powiat stargardzki, powiat szczecinecki, powiat świdwiński, powiat wałecki.
II) w przypadku kategorii regionalnych w poszczególnych miastach i regionach województwa zachodniopomorskiego:
a) Miasto Koszalin
b) Region koszaliński, w którego skład wchodzą powiaty: białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński.
c) Region stargardzki, w którego skład wchodzą powiaty: gryfiński, łobeski, myśliborski, stargardzki.
d) Region szczecinecki, w którego skład wchodzą powiaty: drawski, szczecinecki, świdwiński, wałecki.
e) Miasto Szczecin
f) Region szczeciński, w którego skład wchodzą: miasto Świnoujście i powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, kamieński, policki, pyrzycki.
12. W przypadku zweryfikowania pozytywnie mniej niż dwudziestu kandydatów w danym mieście, powiecie lub regionie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź województwach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
13. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała liczba zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu Plebiscytowego w zasięg powiatowy, regionalny, wojewódzki lub ogólnopolski.
14. Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
15. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1. Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej.
3. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym w kategoriach:
a) Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Kierowca Roku, Firma Przewozowa Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Auto Detailing Roku - mogą być osoby i podmioty posiadające stosowne uprawnienia i świadczące usługi w kategoriach Konkursu Plebiscytowego wymienionych w Art. 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu w województwie zachodniopomorskim, zgłoszeni do udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Konkursu Plebiscytowego, jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
b) Ale Fura! Ale Motor! - mogą być osoby lub podmioty będące właścicielami lub posiadającymi prawo do dysponowania zgłaszanym do plebiscytu samochodem lub motocyklem w zakresie gwarantującym możliwość wzięcia udziału w Konkursie Plebiscytowym bez naruszenia praw osób trzecich.
4. Kandydat:
a) może zgłosić się sam do Plebiscytu akceptując niniejszy Regulamin;
b) może zostać nominowany do udziału w Plebiscycie przez Organizatora z inicjatywy Organizatora lub osoby trzeciej, co może, ale nie musi, wiązać się z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kandydata.
5. Uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to czy zaakceptował niniejszy Regulamin czy nie.
6. Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Kandydat lub inna osoba, która w ramach Konkursu Plebiscytowego zdecyduje się przesłać dodatkowe informacje i materiały dotyczące danej kandydatury, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
a) Jest wyłącznym autorem przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b) Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora.
c) Wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d) Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9. Organizator podejmuje działania mające na celu poinformowanie Kandydatów o ich zgłoszeniu do Konkursu Plebiscytowego w przypadku, gdy nominacji Kandydata dokonała osoba trzecia lub Organizator.
10. Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów SMS Premium związanych z oddaniem głosów na wycofaną kandydaturę lub kosztów zakupu pakietów e-wydań związanych z oddaniem głosów za pomocą KLIK.
11. Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 19.03.2024 r. do godz. 23:59:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełnej akceptacji.
3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
I. W przypadku kategorii: Mechanik Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa, Instruktor Jazdy Roku:
a) wskazanie kategorii plebiscytu (obowiązkowe),
b) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata (obowiązkowe)
c) wskazanie miejsca pracy (obowiązkowe)
d) wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
e) kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe),
f) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
II.W przypadku zgłoszenia w kategorii: Warsztat Samochodowy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Auto Detailing Roku:
a) Nazwa zgłaszanego warsztatu/szkoły (obowiązkowe),
b) Miejscowość, w której znajduje się warsztat/szkoła (obowiązkowe)
c) Adres warsztatu/szkoły lub przybliżona lokalizacja (nieobowiązkowe)
d) Kontaktowy numer telefonu przedstawiciela warsztatu/szkoły (nieobowiązkowe – do wiadomości redakcji)
e) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
III. W przypadku kategorii: Ale Fura! i Ale Motor!:
a) Model i rocznik samochodu lub motocykla (obowiązkowe)
b) Imię i nazwisko właściciela osoby zgłaszającej samochód albo motocykl (obowiązkowe)
c) wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
d) zdjęcie samochodu lub motocykla (obowiązkowe)
c) opis samochodu (nieobowiązkowe)
g) kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej swój samochód lub motocykl (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
5. Negatywna weryfikacja zgłoszenia oznaczać będzie, że kandydatura nie zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiej weryfikacji zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7. W dniu 05.03.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur przypisanych do odpowiednich kategorii do udziału w Konkursie Plebiscytowym wraz z przydzielonymi prefiksami i numerami kandydatów.
8. Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapie powiatowym, regionalnym i wojewódzkim

1. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b) W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl/regulamin. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
c) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT).
d) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
e) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7303 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto.
f) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
h) Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
i) Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie w tym e-wydań tytułów prasowych Organizatora (pojedynczych lub spakietowanych). Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
6. W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
7. Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8. Głosować SMS-em można korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie, oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów.
10. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu
11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim).

1. Głosowanie w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego będzie odbywało się wyłącznie za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do e-wydań i treści cyfrowych w tym Serwisie. Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych w lit.a) powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Głosujący w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
2. Do dnia zakończenia głosownia w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w poprzednich etapach Konkursu Plebiscytowego
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
3. W obliczeniu wyników w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
4. Głosować w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
5. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
6. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim) w każdej kategorii, zdecyduje największa liczba głosów.
7. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

1. Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 21.05.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
I. Nagrody w kategorii Mechanik Roku:
a) Za zajęcie 1 miejsca w mieście i powiecie laureaci w kategorii Mechanik Roku otrzymują:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub powiecie,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategorii Mechanik Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,
 • nagrodę finansową w wysokości 2 000 złotych,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

c) Za zajęcie miejsc 2-10 w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategorii Mechanik Roku otrzymują:

 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

II. Nagrody w kategorii Kierowca Roku:
a) Za zajęcie 1 miejsca w mieście i powiecie laureaci w kategorii Kierowca Roku otrzymują:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub powiecie,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategorii Kierowca Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,
 • nagrodę finansową w wysokości 2 000 złotych,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

c) Za zajęcie miejsc 2-10 w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategorii Kierowca Roku otrzymują:

 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

III. Nagrody w kategorii Instruktor Jazdy Roku:
a) Kandydaci, którzy w każdym mieście lub regionie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub regionie,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i regionach, laureaci w kategorii Instruktor Jazdy Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • nagrodę finansową w wysokości 2 000 złotych,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

IV. Nagrody w finale ogólnopolskim, w którym łącznie udział wezmą wojewódzcy laureaci w kategoriach: Mechanik Roku, Kierowca Roku i regionalni laureaci w kategorii Instruktor Jazdy Roku, którzy uzyskali awans do ogólnopolskiego finału:
a) Za zajęcie 1 miejsca nagrodą będzie Samochód Peugeot 208, statuetka i dyplom
b) Za zajęcie miejsc od 2 do 10 nagrodą będzie voucher na wczasy lub wycieczkę z oferty biura podróży Itaka o wartości 5 000 zł brutto oraz dyplom
IV. Nagrody w kategoriach: Warsztat Roku i Firma Transportowa Roku:
a) Kandydaci, którzy w każdym mieście lub powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategoriach Warsztat Roku i Firma Transportowa Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • vouchery na reklamę o wartości 5000 złotych,
 • promocję na Facebooku prezentującą Warsztat lub Firmę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

c) Za zajęcie 2 i 3 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach, laureaci w kategoriach Warsztat Roku i Firma Transportowa Roku otrzymują:

 • dyplom,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

V. Nagrody w kategorii Szkoła Jazdy Roku:
a) Kandydaci, którzy w każdym mieście lub regionie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub regionie,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

b) Za zajęcie 1 miejsca wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i regionach, laureaci w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • vouchery na reklamę o wartości 5000 złotych,
 • promocję na Facebooku prezentującą Szkołę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

c) Za zajęcie 2 i 3 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i regionach, laureaci w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymują:

 • dyplom,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,

VI. Nagrody w ogólnopolskim finale laureaci w kategoriach: Warsztat Roku, Firma Transportowa Roku i Szkoła Jazdy Roku:
a) za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim laureat każdej z kategorii otrzyma:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • nagrodę finansową wysokości 5000 PLN,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

b) za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale ogólnopolskim laureaci otrzymają:

 • dyplom.

VII. Nagrody w kategorii wojewódzkiej Auto Detailing Roku:
a) Za zajęcie 1 miejsca w województwie, laureaci w kategorii Auto Detailing Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • vouchery na reklamę o wartości 5000 złotych,
 • promocję na Facebooku prezentującą Firmę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

b) Za zajęcie 2 i 3 miejsca w województwie, laureaci w kategorii Auto Detailing Roku otrzymują:

 • dyplom,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

VIII. Nagrody w ogólnopolskim finale w kategorii Auto Detailing Roku:
a) za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim laureat otrzyma:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • nagrodę finansową wysokości 5000 PLN,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

b) za zajęcie miejsc od 2 do 3 w finale ogólnopolskim laureaci otrzymają.

 • dyplom

IX. Nagrody w kategoriach wojewódzkich: Ale Fura! Roku i Ale Motor! Roku:
a) Za zajęcie miejsc 1-12 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w każdej z kategorii Ale Fura! i Ale Motor! otrzymują:

 • publikację zdjęcia samochodu lub motocykla w kalendarzu na 2025 rok,
 • pięć egzemplarzy kalendarza.

b) Za zajęcie 1 miejsca wojewódzkim finale plebiscytu laureat w każdej z kategorii: Ale Fura! i Ale Motor! otrzymują:

 • publikację dodatkowego zdjęcia samochodu lub motocykla na okładce kalendarza,
 • zaproszenie na ogólnopolską Galę Plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,
 • statuetkę wręczaną podczas gali,
 • publikację zdjęcia ze swoim samochodem lub motocyklem na okładce specjalnego dodatku do gazety,
 • bon na paliwo o wartości 1000 złotych,
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego.

c) Za zajęcie miejsc 2-3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Ale Fura! i Ale Motor! otrzymują:

 • publikację zdjęcia ze swoim samochodem lub motocyklem w dodatku do gazety,
 • bon na paliwo o wartości 500 złotych.

X. Nagrody w ogólnopolskim finale w kategoriach: Ale Fura! i Ale Motor!:
a) za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim laureat w każdej z kategorii otrzyma:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
 • nagrodę finansową wysokości 5000 PLN,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

b) za zajęcie miejsc od 2 do 3 w finale ogólnopolskim laureaci w każdej z kategorii otrzymają

 • dyplom,
 • dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA.

4. Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane:
a) na uroczystościach wręczenia nagród o ile takie przewidział Organizator,
b) wysłane drogą pocztową lub elektroniczną do laureata, o ile wyrazi taką wolę i przekaże Organizatorowi właściwe dane do wysyłki w terminie do 31.12.2024 roku.
7. Wydanie Zwycięzcy nagrody, następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w przekazania danych kontaktowych umożliwiających wydanie nagrody, a w przypadku nagród pieniężnych również nr konta bankowego.
8. Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nieodebrania nagrody lub braku spełnienia wymogów jej przyznania lub odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Zwycięzców i powiadomienia laureata o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody, chyba że odebranie nagrody nastąpiło bez winy Zwycięzcy. Wykazanie braku winy obciąża Zwycięzcę.
9. Zwycięzcy uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej jej nagrody, jednak bez prawa żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego czy innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada.
10. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba wyłączona z udziału w plebiscycie zgodnie z niniejszym Regulaminem, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
11. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
12. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
13. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
14. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
15. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Mistrzowie Motoryzacji 2024 – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu Plebiscytowego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów - przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie (jeśli takie wydarzenie będzie organizowane) oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu podczas dokonywania zgłoszenia, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W przypadku osób głosujących Administrator będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu umożliwienia zrealizowania przysługującym tym osobom uprawień, związanych z dostępem do dodatkowych treści Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu Plebiscytowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z dodatkowych treści Administratora dostępne są w Polityce Prywatności (https://prywatnosc.polskapress.pl/).
3. Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie Plebiscytowym, bądź udział w głosowaniu), lub zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W przypadku zgłaszających Administrator przetwarza imię i nazwisko, a także kontaktowy numer telefonu zgłaszającego. W przypadku kandydatów zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nazwę miejsca pracy, wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie, numer kontaktowy kandydata, wizerunek (jeżeli został utrwalony w przesłanych materiałach). Możemy też przetwarzać dodatkowe dane, które nam przekażesz, np. w zakresie adresu do doręczeń czy adresu do wysyłki nagrody. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, Administrator może również przetwarzać informacje o właściwym urzędzie skarbowym laureata. W ramach zapewnienia sprawnej komunikacji możemy również przetwarzać Twój adres e-mail.
5. Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu Plebiscytowego, udział w Konkursie Plebiscytowym, czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego).
 • Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym albo głosowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Konkursu Plebiscytowego, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. Dodatkowo, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Plebiscytowego, informacje o niektórych nagrodzonych zostaną opublikowane w prasie Administratora.

7. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
 • podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych);
 • w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie Plebiscytowym osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pozyskania przez nas jej danych osobowych.

8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
10. Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a) Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e) Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1. droga mailową na adres: [email protected]
2. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
12. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]

Koszalin, dnia 28.02.2024 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024” opierając się na postanowieniach Art. 1 Ust. 10 i 13 Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian we wskazanych niżej punktach:

6. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a) Powiatowych: Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Firma Transportowa Roku,
b) Regionalnych: Kierowca Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku,
7. Głosowanie w konkursie w kategoriach powiatowych: Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Firma Transportowa Roku prowadzone będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 05.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.04.2024 r. do godz. 20:30:00. Ponadto niezależnie od głosowania w powiatach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów posiadają najwięcej głosów.
Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału ogólnopolskiego w kategorii Mechanik Roku uzyskuje dziesięciu kandydatów w wojewódzkim rankingu równoległym, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Finał ogólnopolski prowadzony będzie łącznie dla kategorii Mechanik Roku, Kierowca Roku oraz Instruktor Jazdy Roku.
8. Głosowanie w konkursie w kategoriach regionalnych: Kierowca Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, prowadzone będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, regionalny etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 05.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.04.2024 r. do godz. 20:30:00. Ponadto niezależnie od głosowania w regionach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i regionów posiadają najwięcej głosów.
Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego, w kategoriach Kierowca Roku i Instruktor Jazdy Roku, uzyskuje 1 kandydat w każdym z miast lub regionów, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu regionalnym. Finał ogólnopolski prowadzony będzie łącznie dla kategorii Mechanik Roku, Kierowca Roku oraz Instruktor Jazdy Roku.
II. Nagrody w kategorii Kierowca Roku:
a) Kandydaci, którzy w każdym mieście lub regionie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub regionie,
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,
 • zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu równoległym, uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i regionach, laureaci w kategorii Kierowca Roku otrzymują:

 • statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety,
 • nagrodę finansową w wysokości 2 000 złotych,
 • dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

IV. Nagrody w finale ogólnopolskim, w którym łącznie udział wezmą wojewódzcy laureaci w kategoriach: Mechanik Roku i regionalni laureaci w kategoriach, Kierowca Roku i Instruktor Jazdy Roku, którzy uzyskali awans do ogólnopolskiego finału:
a) Za zajęcie 1 miejsca nagrodą będzie Samochód Peugeot 208, statuetka i dyplom
b) Za zajęcie miejsc od 2 do 10 nagrodą będzie voucher na wczasy lub wycieczkę z oferty biura podróży Itaka o wartości 5 000 zł brutto oraz dyplom.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2024" - Głos Koszaliński

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński