Regulamin Akcji pod nazwą „Wyścigi Rowerkowe” zwanego dalej „Akcją”

Monika Latkowska
Monika Latkowska
Udostępnij:

Art. 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609 oraz REGON 012047699 (w dalszej części regulaminy zwana: Spółką).

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji pod nazwą „Wyścigi Rowerkowe”.

 3. Celem Akcji jest:

  • promocja zdrowego stylu życia poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
  • promowanie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego,
  • promowanie sportu wśród najmłodszych,
  • wyłonienie najlepszych zawodników w zawodach.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Regulamin ten dostępny jest na stronie www.gs24.pl

Art. 2

Termin i miejsce zawodów
Zawody Rowerkowe odbędą się 11.06.2022 r. na terenie parkingu w Galerii Kaskada w Szczecinie (poziom P3 parkingu / 4. Piętro), al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin.

 • Godzina rozpoczęcia zawodów: 11.00.00
 • Godzina zakończenia zawodów: 14.00.00

Art. 3

Warunki udziału i zgłoszenia

 1. W Akcji wziąć mogą udział dzieci urodzone w latach 2015-2019 pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych (dalej: Uczestnik lub zawodnik).

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: przedstawiciel ustawowy) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów zgodnie z pkt 6.

 3. Udział w Akcji możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania) oraz obowiązkowo w sztywnym kasku rowerowym.

 4. Zapisy na zawody może dokonać jedynie przedstawiciel ustawowy dziecka. Zapisy odbywają się w dniach od 16.05.2022 r. godzina 00.00.00 do 08.06.2022 r. godzina 23.59.59. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie: www.gs24.pl/rowerkiszczecin

 5. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni poprzez formularz.

 6. W dniu startu każdy Uczestnik wraz z przedstawicielem ustawowym powinien zgłosić się do Biura Zawodów, aby potwierdzić swoją tożsamość, obecność i odebrać numer startowy. Wydawanie numerków rozpocznie się w dniu zawodów od godz. 10.00.00 a kończy o godzinie 10.59.59 Po godzinie 9.59.59 nie będzie możliwe wydanie numeru startowego a zatem i udziału w zawodach.

 7. 7.Dystans do przebycia:

  • roczniki 2019 i 2018 (3 i 4 latki) - 40 metrów
  • roczniki 2017 i 2016 (5 i 6 latki) - 60 metrów
  • roczniki 2015 (7 latki) - 60 metrów.
 8. Decydując się na udział w Wyścigach Rowerkowych przedstawiciel ustawowy zaświadcza, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu pokonanie dystansu, o którym mowa w art. 3 pkt 7 Regulaminu.

 9. Warunkiem udziału w Akcji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji.

Art. 4

Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. Start zawodów: 11.06.2022 r., godz. 11.00.00
 2. Dzieci startują trójkami (po jednym na każdym torze) wg kategorii wiekowej i płci. Jako pierwsi w zawodach pojadą najmłodsi uczestnicy, najpierw dziewczynki, później chłopcy.
 3. Na mecie, bezpośrednio po zakończeniu biegu, troje dzieci wchodzi na podium, zgodnie z kolejnością przybycia na metę: 1, 2 i 3 miejsce i odbywa się ich dekoracja.

Art. 5

Nagrody dla uczestników Akcji

 1. Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzymuje nagrodę: słodki upominek.

 2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3, wezmą udział w dekoracji na podium i otrzymują:

  • I miejsce: medal i dyplom
  • II miejsce: medal i dyplom
  • III miejsce: medal i dyplom.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, co oznacza, że wartość nagród zgodnie z Art. 21 jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 6

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie online.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach za zgodą i pod opieką przedstawiciela ustawowego.
 3. Zabrania się ingerencji rodziców (opiekunów prawnych) w wyniki dziecięcej rywalizacji np. poprzez popychanie dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play”).
 4. Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej przez cały czas trwania biegu.
 5. Podczas zawodów Uczestnikom będą robione zdjęcia, które zostaną opublikowane na łamach dziennika oraz serwisów należących do Organizatora.
 6. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik działający przez przedstawiciela ustawowego udziela Organizatorowi oraz Partnerom Organizatora zgody na nieodpłatne przetwarzanie i publikację swojego wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących zawodów.
  Uczestnik udziela w/w zgody nieograniczonej terytorialnie i czasowo zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 7. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnej, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w zawodach.
 8. Udział w akcji jest bezpłatny, wszystkie koszty pokrywa Organizator. Zapis ten nie dotyczy rowerów i kasków o których mowa w art. 3 ust. 3.

Art. 7

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Wyścigi Rowerkowe”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH LUB DANYCH OSOBOWYCH TWOJEGO DZIECKA?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 48 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE i DANĘ OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Akcji, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Dane osobowe będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych a będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać dane osobowe dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wyboru zwycięzców i wydania nagród. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy dane osobowe w oparciu o zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych i dane osobowe Twojego dziecka następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
 • innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Jeśli w związku z udziałem w akcji nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach Twoje dane i dane osobowe Twojego dziecka przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w akcji będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane i dane osobowe Twojego dziecka przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia akcji.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane i dane osobowe Twojego dziecka przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH I DANYCH OSOBOWYCH TWOJEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych i danych osobowych Twojego dziecka posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych est zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE I DANE OSOBOWE TWOJEGO DZIECKA?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie w formularzu zgłoszeniowym do zawodów.

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć i wizerunek Twojego dziecka.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Bo siła jest kobietą. Relacja z Forum Kobiecości

Wideo

Więcej informacji na stronie głównej Głos Szczeciński