Kwestionariusz gospodarza powiatu Łobeskiego

Redakcja

1. Co uważa Pan za swój największy sukces w mijającej kadencji?
Na początek pragnę wnieść zastrzeżenie - kiedy mówię o dokonaniach minionej kadencji, to mówię o dokonaniach Zarządu Powiatu. Uważam, że naszym największym sukcesem jest rozwiązanie problemu szpitala w Resku. Od ubiegłego roku Powiat Łobeski jest właścicielem nieruchomości szpitala, a w czerwcu br. podpisaliśmy z SPZZOZ Gryfice 20-letnią umowę na jego prowadzenie.

2. Co uważa Pan za swoją największą porażkę?
Nie ma we mnie poczucia porażki.

3. Proszę wskazać 10 najważniejszych Pana dokonań lub inicjatyw w latach 2007-2010, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej.
- podpisanie umowy z SPZZOZ Gryfice na prowadzenie szpitala w Resku, a tym samym załatwienie nierozwiązywalnego od lat problemu;
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Resku, a przez to osiągnięcie wymaganych standardów;
- wybudowanie Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Łobzie;
- przebudowa drogi z Węgorzyna do Runowa Pomorskiego (współfinansowanie z RPO);
- remont mostu w Resku (współfinansowanie z budżetu państwa);
- przebudowa drogi z Reska do Łosośnicy (współfinansowanie w ramach NPODL);
- przebudowa 10,5 km dróg, współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- doroczna Gala Sportu;
- bardzo dobra (w skali kraju) praca Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Proszę wymienić przedsięwzięcia i inwestycje, które zapowiadał Pan lub Pana urzędnicy, ale nie zostały zrealizowane.
Nie przypominam sobie takich.

5. Ile pieniędzy z funduszy UE powiat zdobył w latach 2007-2010 (proszę wymienić największe inwestycje)?
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Resku;
- wybudowanie Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Łobzie;
- przebudowa 2,6 km odcinka drogi z Węgorzyna do Runowa Pomorskiego wraz z przebudową mostu w Runowie;
- remont mostu w Resku;
- przebudowa 12-kilometrowego odcinka drogi z Reska do Łosośnicy;
- przebudowa 10,5 km dróg Resko - Łabuń Mały, Maliniec - Mołdawin, Runowo - Kraśnik;
Nie sumujemy pozyskanych środków pozabudżetowych, sumujemy wartość wykonanych inwestycji, a tych w minionej kadencji wykonaliśmy na kwotę ponad 22 mln. zł, przy dochodach własnych powiatu na poziomie 5 mln. zł rocznie. Nie byłoby to możliwe bez udziału środków zewnętrznych.

6. Ilu pracowników zatrudniało Starostwo Powiatowe w czerwcu 2007 r. i w czerwcu 2010 r.?
2007 - 58 pracowników; 2010 - 52.

10. Proszę wskazać koszty utrzymania Starostwa w 2007 r. oraz zabudżetowane na 2010 r., z wyliczeniem procentowego udziału w wydatkach z budżetu powiatu.
Rok 2007 - 3 334 881 zł, tj. 12,3% wydatków budżetowych ogółem;
Rok 2010 - 4 153 017 zł, tj. 10,2% wydatków budżetowych ogółem.

11. Proszę ocenić własną skuteczność, z krótkim uzasadnieniem, we wskazanych poniżej dziedzinach, wskazując na ocenę w skali od 1 do 6

OŚWIATA
Ocena: 5

Przedsięwzięcia służące podniesieniu atrakcyjności szkoły zrealizowane w ostatniej kadencji:
uruchomiono od 1.09.2008 r. nowy typ szkoły, technikum zawodowe, kształcące w zawodzie "technik informatyk",
uruchomiono od 1.09.2010 r. kolejny zawód w technikum zawodowym - "technik hotelarstwa"; stworzono nową pracownię dla hotelarzy,
zakupiono 3 pracownie komputerowe z MEN - 72.722,60 zł
uruchomiono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla Biblioteki - 32.855,96 zł
pozyskano środki z EFS (339 896,00 zł) na rozwój szkolnictwa zawodowego - projekt na konkurs POKL 9.2. pt. "Umiem, rozumiem, jestem..." (dodatkowe zajęcia zawodowe, językowe dla uczniów, wyjazdy do ośrodków egzaminacyjnych, zakupienie pomocy dydaktycznych),
poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych w ramach Grantu Starosty i zajęć niepłatnych,
zmodernizowano bazę szkolną na łączną kwotę ok. 465 tys. zł,
założono przy szkole stowarzyszenie "Nasza Szkoła", w celu ułatwienia dostępu do środków pozabudżetowych,
poprawiono estetykę wewnętrzną i zewnętrzną budynków.

Od 2010 r. w szkole funkcjonuje certyfikowane w Warszawie, Laboratorium ECDL, umożliwiające otrzymanie Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.
Oprócz kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych na terenie szkoły pracują organizacje i kluby: Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło PCK, UKS "Spływ", Klub Turystyki Rowerowej i Górskiej "Góral". Uczniowie uczestniczyli w ok. 80 wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych.
Młodzież redagowała pisma: "Eko - Świat" i "Zielony Front", uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich prowadzonych w naszej szkole przez dziennikarzy "Kuriera Szczecińskiego" i "Głosu Szczecińskiego", które odbywały się także poza Łobzem. Od 3 lat cała społeczność szkolna podejmuje działania związane z programem Szkół Promujących Zdrowie.

SPORT
Ocena: 5
Nawiązaliśmy bardzo dobrą i harmonijną współpracę z gminami, podejmując się roli organizatora i koordynatora współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, m. in. poprzez zainicjowanie powstania Ligii Orlików oraz Ligii Czwartków Lekkoatletycznych. W roku 2007 r. powołano Powiatową Radę Sportu. W kolejnych latach wspólnie z Powiatową Radą Sportu udało się zorganizować duże imprezy sportowe: Galę Sportu Powiatu Łobeskiego, Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych, Sportowy Kogel-Mogel Gmin Powiatu Łobeskiego, Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich oraz Sejmik Sportu Szkolnego. W imprezach uczestniczyli wybitni polscy olimpijczycy, m.in..: Irena Szewińska, Monika Pyrek, Tomasz Kucharski, Petr Nemec, Stanisław Stecyk, Mateusz Sawrymowicz oraz Ambasadorowie Ziemi Łobeskiej: Cezary Guriew, Łukasz Grass, Paweł Sikora.

KULTURA
Ocena: 3
Łobeska Baba Wielkanocna o zasięgu regionalnym - nagroda Marszałka Województwa za wydarzenie turystyczne w 2007 r.
Impreza corocznie odbywająca się w Niedzielę Palmową, z lokalnej inicjatywy rozrosła się w spore przedsięwzięcie. Zjeżdżają do nas rękodzielnicy i goście z terenu całego województwa. W ramach imprezy - jarmark wielkanocny, konkurs na "Wypieki i wyroby wielkanocne", warsztaty rękodzielnicze, konkursy literackie i festiwal kapel ludowych. Efektem działań jest uaktywnienie środowiska wiejskiego, w szczególności kół gospodyń wiejskich.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie opracowała elektroniczne katalogi zbiorów.
W ostatniej kadencji pracownicy biblioteki korzystali ze szkoleń dotyczących oprogramowania bibliotecznego, służącego do elektronicznego opracowania zbiorów. Swoje doświadczenia w tym zakresie przekazywali bibliotekarzom w powiecie. Celem szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych było zbudowanie bazy danych z opisami bibliograficznymi książek i innych zbiorów najpierw w Łobzie, a następnie w innych bibliotekach powiatu. W roku 2008 biblioteka łobeska założyła stronę www w Internecie, na której w styczniu roku 2009 zaprezentowała katalog elektroniczny książek, a w lutym kartotekę regionalną. Po likwidacji filii Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, cały majątek przejęła biblioteka w Łobzie. Obecnie biblioteka w Łobzie systematycznie zmierza do wdrożenia jednolitego systemu informacji elektronicznej o zbiorach w ramach całego powiatu.
Powiatowe zadania związane z organizacją Amatorskiego Ruchu Artystycznego realizuje Łobeski Dom Kultury.

POMOC SPOŁECZNA
Ocena: 6
Zintensyfikowaliśmy działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W tym zakresie wielką pracę wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego działalność znajduje bardzo wysokie uznanie władz wojewódzkich, a także centralnych. W 2008 r. dyrektor PCPR prowadziła warsztaty zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Miast Polskich, mające na celu stworzenie założeń do Wieloletniej Strategii Pomocy Społecznej w Polsce, a na zlecenie Związku Powiatów Polskich napisała poradnik "Zarządzanie przez Samorządy Terytorialne usługami z zakresu pomocy społecznej". PCPR działa w bardzo trudnej sferze społecznej, a skuteczność pracy tej placówki jest pozytywna i społecznie użyteczna. Największe sukcesy w tej działalności to:
a/ wzrost liczby rodzin zastępczych w powiecie - Promocja rodzicielstwa zastępczego to jedno z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. Aktywna kampania promocyjna oraz pozyskane na ten cel środki sprawiły, że obecnie w powiecie jest 67 rodzin zastępczych dla ponad 100 dzieci (dla porównania w 2006 r. było ich 54 dla 77 dzieci). Kampania oraz wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych wyniosły w tej kadencji niemal 3,2 mln zł
b/ otwarcie oddziału ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (OPOPP) w 2009 roku przy PCPR - Ośrodek udziela pomocy wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem w formie bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej.
c/ pozyskano ok. 1,4 mln zł na programy społeczne - Opracowano i realizowano ponad 20 programów społecznych - psychologicznych, socjalizacyjnych i edukacyjnych, ukierunkowanych na promowanie rodzinnej opieki zastępczej, zmianę zachowań i postaw osób trwale pozostających bez pracy ("Od bierności do aktywności") lub też stosujących przemoc.

POWIATOWA INFRASTRUKTURA
Ocena: 6
Ogromnym, bardzo trudnym i nierozwiązywalnym od wielu lat problemem Powiatu Łobeskiego jest opieka zdrowotna. Centrum tego problemu to szpital w Resku. W obecnej kadencji Rada i Zarząd Powiatu wykazały wielką determinację w dążeniu do rozwiązania stanu niemożności i zapewnienia mieszkańcom dobrej opieki medycznej. W roku 2008 wykupiliśmy od komornika ruchomości szpitala, a w 2009 od Powiatu Stargardzkiego obiekty szpitala w Resku wydając na ten cel 3 mln zł. W czerwcu bieżącego roku podpisaliśmy z SPZZOZ w Gryficach 20-letnią umowę na prowadzenie szpitala w Resku. Wyrażamy głębokie przekonanie, że SPZZOZ w Gryficach prowadzący jeden z najlepszych w Polsce szpitali wielooddziałowych zapewni również w Resku usługi na równie dobrym poziomie. Rozpoczęcie tej działalności nastąpi 1 stycznia 2011 roku.
Kolejną bolączką Starostwa była obsługa petentów w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno - Kartograficznym. Dziś kosztem blisko 2 mln zł dysponujemy nowoczesnym Ośrodkiem, który dzięki ogromnej pracy wykonanej w zakresie zaktualizowania numerów 16 tys. ksiąg wieczystych i wdrożenia systemu geoportal.gov.pl pozwala drogą internetową uzyskiwać informacje dotyczące ewidencji nieruchomości.
Przez lata teren naszego Powiatu był zapomniany przez służby drogowe. W tej dziedzinie mieliśmy wiele do zrobienia. Przede wszystkim należało usprawnić funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz zwiększyć intensywność prac remontowych na drogach. Natomiast podkreślenia wymaga fakt, iż na inwestycje i remonty na drogach przeznaczyliśmy 12,5 mln zł. Prawie połowa tej kwoty pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Przebudowano drogi: Resko-Łabuń Mały, Miłogoszcz-Mołdawin-Maliniec, Runowo-Lesięcin, Resko-Węgorzyno, Resko-Ostrzyca, Runowo-Kraśnik oraz most na Redze w Resku.
1 stycznia 2008 r. przeniesiono siedzibę Domu Dziecka z Zajezierza do Łobza. Decyzją tą nie tylko znacząco obniżyliśmy koszty bieżącego utrzymania, ale też stworzyliśmy wychowankom Domu Dziecka znacznie lepsze warunki mieszkaniowe oraz możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, sportowych. W Domu obecnie przebywa ok. 40 dzieci głównie z terenu naszego powiatu. Placówka utworzyła także pomieszczenia do przyjmowania osób do lat 16 w trybie interwencyjnym.
W tej kadencji, kosztem 5 mln. zł, został rozbudowany Dom Pomocy Społecznej, aby spełnić wymagane prawem standardy. Dzięki temu decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2010 roku, posiada on już zgodę na stałe funkcjonowanie. Mieszka w nim 140 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie. Realizacja zadań DPS jest możliwa dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskanym w konkursach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programów pozyskano łącznie kwotę 320 tys. zł. Programami objęto 6 431 osób, w tym mieszkańców DPS.
W ramach inwestycji oświatowych wykonano termomodernizacje oraz wymieniono pokrycia dachów w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i Zespole Szkół w Resku.

POZYSKIWANIE INWESTORÓW I SPRZYJANIE TWORZENIU MIEJSC PRACY Ocena: 5
W dobie wysokiego bezrobocia, wzbogacenie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez utworzenie technikum zawodowego oraz zwiększenie liczby kierunków zasadniczego kształcenia zawodowego, uznaliśmy za warunek konieczny w zapobieganiu podobnym wskaźnikom w latach następnych. Natomiast poprzez Powiatowy Urząd Pracy systematycznie zmienialiśmy kierunek dysponowania funduszy przeznaczanych na walkę z bezrobociem z robót publicznych na szkolenia, wspieranie osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz kierowanie osób bezrobotnych do pracy w firmach i instytucjach. Pozyskane przez PUP w Łobzie środki zewnętrzne na realizowane w latach 2006 - 2010 programy w kwocie ok. 32 mln zł przeznaczone były głównie na reintegrację zawodową, organizację szkoleń zawodowych, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Niektóre z programów: "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości", "Aktywni", "Ułatwić start", "Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy" i inne. Za "Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2009 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie otrzymał Dyplom Uznania - indywidualną nagrodę finansową z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie przyczynił się również do tego, iż Gmina Łobez otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za "Dobre praktyki aktywnych form pomocy - edycja 2009" nagrodę zespołową za przygotowany przez PUP w Łobzie projekt: "Gminne programy rynku pracy na rzecz budownictwa socjalnego - prace społecznie użyteczne i roboty publiczne".

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJA POWIATU
Ocena: 4
Dobremu wizerunkowi powiatu służą przemyślane działania promocyjne. Zważywszy na wagę rozwoju turystyki w naszym regionie oraz szans jakie w związku z tym pojawiają się także dla Powiatu Łobeskiego, ze względu na dostatek i urodę walorów naturalnych, w ostatniej kadencji podejmowano szereg działań promocyjnych głównie służących wsparciu ruchu turystycznego. Rozpoznawalne już w województwie hasło "Powiat Łobeski - naturalnie!" jest naszym mottem przewodnim oferty promocyjnej. Wydane ostatnio publikacje: mapa, album oraz nowa strona internetowa, jednolita ze stronami gminnymi www.powiatlobeski.pl, są źródłem informacji na temat walorów powiatu oraz jego oferty turystycznej. W ramach współpracy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, corocznie braliśmy udział w kampanii promującej wypoczynek w naszym województwie, skierowanej do mieszkańców kolejno: Poznania, Wrocławia, Katowic oraz Berlina. Od trzech lat przeprowadzany jest konkurs "Piękna Wieś" w Powiecie Łobeskim - nasze wsie pięknieją, a ludzie odkrywają w sobie niespożyte pokłady aktywności i pomysłowości. Kolejnym elementem promocji, zapisanym w strategii powiatu, jest honorowanie cennych inicjatyw lokalnych. Zarząd Powiatu Łobeskiego kontynuował zwyczaj przyznawania Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego tzw. SMOKÓW POWIATU, dla osób i przedsiębiorstw, których działalność i wyniki promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W 2010 r. powstała inicjatywa założenia Lokalnej Organizacji Turystycznej o zasięgu powiatowym - z udziałem gmin powiatu, przedstawicieli branży turystycznej - przedsiębiorstw i stowarzyszeń turystycznych.

Antoni Gutkowski
Starosta Łobeski

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

w
wirus

Żenada, większość "sukcesów" to bieżące zadania będące w kompetencji starostwa. Najbardziej rozbawiła mnie wzorowa praca pup,i pcpr, ich jedyne sukcesy to skuteczne maskowanie bezrobocie. Szanowny panie Starosto Brodziński, koniec mydlenia do roboty !!!!!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3