Kwestionariusz gospodarza powiatu Łobeskiego

Redakcja

1. Co uważa Pan za swój największy sukces w mijającej kadencji?
Na początek pragnę wnieść zastrzeżenie - kiedy mówię o dokonaniach minionej kadencji, to mówię o dokonaniach Zarządu Powiatu. Uważam, że naszym największym sukcesem jest rozwiązanie problemu szpitala w Resku. Od ubiegłego roku Powiat Łobeski jest właścicielem nieruchomości szpitala, a w czerwcu br. podpisaliśmy z SPZZOZ Gryfice 20-letnią umowę na jego prowadzenie.

2. Co uważa Pan za swoją największą porażkę?
Nie ma we mnie poczucia porażki.

3. Proszę wskazać 10 najważniejszych Pana dokonań lub inicjatyw w latach 2007-2010, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej.
- podpisanie umowy z SPZZOZ Gryfice na prowadzenie szpitala w Resku, a tym samym załatwienie nierozwiązywalnego od lat problemu;
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Resku, a przez to osiągnięcie wymaganych standardów;
- wybudowanie Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Łobzie;
- przebudowa drogi z Węgorzyna do Runowa Pomorskiego (współfinansowanie z RPO);
- remont mostu w Resku (współfinansowanie z budżetu państwa);
- przebudowa drogi z Reska do Łosośnicy (współfinansowanie w ramach NPODL);
- przebudowa 10,5 km dróg, współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- doroczna Gala Sportu;
- bardzo dobra (w skali kraju) praca Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Proszę wymienić przedsięwzięcia i inwestycje, które zapowiadał Pan lub Pana urzędnicy, ale nie zostały zrealizowane.
Nie przypominam sobie takich.

5. Ile pieniędzy z funduszy UE powiat zdobył w latach 2007-2010 (proszę wymienić największe inwestycje)?
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Resku;
- wybudowanie Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Łobzie;
- przebudowa 2,6 km odcinka drogi z Węgorzyna do Runowa Pomorskiego wraz z przebudową mostu w Runowie;
- remont mostu w Resku;
- przebudowa 12-kilometrowego odcinka drogi z Reska do Łosośnicy;
- przebudowa 10,5 km dróg Resko - Łabuń Mały, Maliniec - Mołdawin, Runowo - Kraśnik;
Nie sumujemy pozyskanych środków pozabudżetowych, sumujemy wartość wykonanych inwestycji, a tych w minionej kadencji wykonaliśmy na kwotę ponad 22 mln. zł, przy dochodach własnych powiatu na poziomie 5 mln. zł rocznie. Nie byłoby to możliwe bez udziału środków zewnętrznych.

6. Ilu pracowników zatrudniało Starostwo Powiatowe w czerwcu 2007 r. i w czerwcu 2010 r.?
2007 - 58 pracowników; 2010 - 52.

10. Proszę wskazać koszty utrzymania Starostwa w 2007 r. oraz zabudżetowane na 2010 r., z wyliczeniem procentowego udziału w wydatkach z budżetu powiatu.
Rok 2007 - 3 334 881 zł, tj. 12,3% wydatków budżetowych ogółem;
Rok 2010 - 4 153 017 zł, tj. 10,2% wydatków budżetowych ogółem.

11. Proszę ocenić własną skuteczność, z krótkim uzasadnieniem, we wskazanych poniżej dziedzinach, wskazując na ocenę w skali od 1 do 6

OŚWIATA
Ocena: 5

Przedsięwzięcia służące podniesieniu atrakcyjności szkoły zrealizowane w ostatniej kadencji:
uruchomiono od 1.09.2008 r. nowy typ szkoły, technikum zawodowe, kształcące w zawodzie "technik informatyk",
uruchomiono od 1.09.2010 r. kolejny zawód w technikum zawodowym - "technik hotelarstwa"; stworzono nową pracownię dla hotelarzy,
zakupiono 3 pracownie komputerowe z MEN - 72.722,60 zł
uruchomiono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla Biblioteki - 32.855,96 zł
pozyskano środki z EFS (339 896,00 zł) na rozwój szkolnictwa zawodowego - projekt na konkurs POKL 9.2. pt. "Umiem, rozumiem, jestem..." (dodatkowe zajęcia zawodowe, językowe dla uczniów, wyjazdy do ośrodków egzaminacyjnych, zakupienie pomocy dydaktycznych),
poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych w ramach Grantu Starosty i zajęć niepłatnych,
zmodernizowano bazę szkolną na łączną kwotę ok. 465 tys. zł,
założono przy szkole stowarzyszenie "Nasza Szkoła", w celu ułatwienia dostępu do środków pozabudżetowych,
poprawiono estetykę wewnętrzną i zewnętrzną budynków.

Od 2010 r. w szkole funkcjonuje certyfikowane w Warszawie, Laboratorium ECDL, umożliwiające otrzymanie Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.
Oprócz kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych na terenie szkoły pracują organizacje i kluby: Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło PCK, UKS "Spływ", Klub Turystyki Rowerowej i Górskiej "Góral". Uczniowie uczestniczyli w ok. 80 wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych.
Młodzież redagowała pisma: "Eko - Świat" i "Zielony Front", uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich prowadzonych w naszej szkole przez dziennikarzy "Kuriera Szczecińskiego" i "Głosu Szczecińskiego", które odbywały się także poza Łobzem. Od 3 lat cała społeczność szkolna podejmuje działania związane z programem Szkół Promujących Zdrowie.

SPORT
Ocena: 5
Nawiązaliśmy bardzo dobrą i harmonijną współpracę z gminami, podejmując się roli organizatora i koordynatora współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, m. in. poprzez zainicjowanie powstania Ligii Orlików oraz Ligii Czwartków Lekkoatletycznych. W roku 2007 r. powołano Powiatową Radę Sportu. W kolejnych latach wspólnie z Powiatową Radą Sportu udało się zorganizować duże imprezy sportowe: Galę Sportu Powiatu Łobeskiego, Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych, Sportowy Kogel-Mogel Gmin Powiatu Łobeskiego, Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich oraz Sejmik Sportu Szkolnego. W imprezach uczestniczyli wybitni polscy olimpijczycy, m.in..: Irena Szewińska, Monika Pyrek, Tomasz Kucharski, Petr Nemec, Stanisław Stecyk, Mateusz Sawrymowicz oraz Ambasadorowie Ziemi Łobeskiej: Cezary Guriew, Łukasz Grass, Paweł Sikora.

KULTURA
Ocena: 3
Łobeska Baba Wielkanocna o zasięgu regionalnym - nagroda Marszałka Województwa za wydarzenie turystyczne w 2007 r.
Impreza corocznie odbywająca się w Niedzielę Palmową, z lokalnej inicjatywy rozrosła się w spore przedsięwzięcie. Zjeżdżają do nas rękodzielnicy i goście z terenu całego województwa. W ramach imprezy - jarmark wielkanocny, konkurs na "Wypieki i wyroby wielkanocne", warsztaty rękodzielnicze, konkursy literackie i festiwal kapel ludowych. Efektem działań jest uaktywnienie środowiska wiejskiego, w szczególności kół gospodyń wiejskich.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie opracowała elektroniczne katalogi zbiorów.
W ostatniej kadencji pracownicy biblioteki korzystali ze szkoleń dotyczących oprogramowania bibliotecznego, służącego do elektronicznego opracowania zbiorów. Swoje doświadczenia w tym zakresie przekazywali bibliotekarzom w powiecie. Celem szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych było zbudowanie bazy danych z opisami bibliograficznymi książek i innych zbiorów najpierw w Łobzie, a następnie w innych bibliotekach powiatu. W roku 2008 biblioteka łobeska założyła stronę www w Internecie, na której w styczniu roku 2009 zaprezentowała katalog elektroniczny książek, a w lutym kartotekę regionalną. Po likwidacji filii Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, cały majątek przejęła biblioteka w Łobzie. Obecnie biblioteka w Łobzie systematycznie zmierza do wdrożenia jednolitego systemu informacji elektronicznej o zbiorach w ramach całego powiatu.
Powiatowe zadania związane z organizacją Amatorskiego Ruchu Artystycznego realizuje Łobeski Dom Kultury.

POMOC SPOŁECZNA
Ocena: 6
Zintensyfikowaliśmy działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. W tym zakresie wielką pracę wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego działalność znajduje bardzo wysokie uznanie władz wojewódzkich, a także centralnych. W 2008 r. dyrektor PCPR prowadziła warsztaty zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Miast Polskich, mające na celu stworzenie założeń do Wieloletniej Strategii Pomocy Społecznej w Polsce, a na zlecenie Związku Powiatów Polskich napisała poradnik "Zarządzanie przez Samorządy Terytorialne usługami z zakresu pomocy społecznej". PCPR działa w bardzo trudnej sferze społecznej, a skuteczność pracy tej placówki jest pozytywna i społecznie użyteczna. Największe sukcesy w tej działalności to:
a/ wzrost liczby rodzin zastępczych w powiecie - Promocja rodzicielstwa zastępczego to jedno z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. Aktywna kampania promocyjna oraz pozyskane na ten cel środki sprawiły, że obecnie w powiecie jest 67 rodzin zastępczych dla ponad 100 dzieci (dla porównania w 2006 r. było ich 54 dla 77 dzieci). Kampania oraz wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych wyniosły w tej kadencji niemal 3,2 mln zł
b/ otwarcie oddziału ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (OPOPP) w 2009 roku przy PCPR - Ośrodek udziela pomocy wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem w formie bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej.
c/ pozyskano ok. 1,4 mln zł na programy społeczne - Opracowano i realizowano ponad 20 programów społecznych - psychologicznych, socjalizacyjnych i edukacyjnych, ukierunkowanych na promowanie rodzinnej opieki zastępczej, zmianę zachowań i postaw osób trwale pozostających bez pracy ("Od bierności do aktywności") lub też stosujących przemoc.

POWIATOWA INFRASTRUKTURA
Ocena: 6
Ogromnym, bardzo trudnym i nierozwiązywalnym od wielu lat problemem Powiatu Łobeskiego jest opieka zdrowotna. Centrum tego problemu to szpital w Resku. W obecnej kadencji Rada i Zarząd Powiatu wykazały wielką determinację w dążeniu do rozwiązania stanu niemożności i zapewnienia mieszkańcom dobrej opieki medycznej. W roku 2008 wykupiliśmy od komornika ruchomości szpitala, a w 2009 od Powiatu Stargardzkiego obiekty szpitala w Resku wydając na ten cel 3 mln zł. W czerwcu bieżącego roku podpisaliśmy z SPZZOZ w Gryficach 20-letnią umowę na prowadzenie szpitala w Resku. Wyrażamy głębokie przekonanie, że SPZZOZ w Gryficach prowadzący jeden z najlepszych w Polsce szpitali wielooddziałowych zapewni również w Resku usługi na równie dobrym poziomie. Rozpoczęcie tej działalności nastąpi 1 stycznia 2011 roku.
Kolejną bolączką Starostwa była obsługa petentów w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno - Kartograficznym. Dziś kosztem blisko 2 mln zł dysponujemy nowoczesnym Ośrodkiem, który dzięki ogromnej pracy wykonanej w zakresie zaktualizowania numerów 16 tys. ksiąg wieczystych i wdrożenia systemu geoportal.gov.pl pozwala drogą internetową uzyskiwać informacje dotyczące ewidencji nieruchomości.
Przez lata teren naszego Powiatu był zapomniany przez służby drogowe. W tej dziedzinie mieliśmy wiele do zrobienia. Przede wszystkim należało usprawnić funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz zwiększyć intensywność prac remontowych na drogach. Natomiast podkreślenia wymaga fakt, iż na inwestycje i remonty na drogach przeznaczyliśmy 12,5 mln zł. Prawie połowa tej kwoty pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Przebudowano drogi: Resko-Łabuń Mały, Miłogoszcz-Mołdawin-Maliniec, Runowo-Lesięcin, Resko-Węgorzyno, Resko-Ostrzyca, Runowo-Kraśnik oraz most na Redze w Resku.
1 stycznia 2008 r. przeniesiono siedzibę Domu Dziecka z Zajezierza do Łobza. Decyzją tą nie tylko znacząco obniżyliśmy koszty bieżącego utrzymania, ale też stworzyliśmy wychowankom Domu Dziecka znacznie lepsze warunki mieszkaniowe oraz możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, sportowych. W Domu obecnie przebywa ok. 40 dzieci głównie z terenu naszego powiatu. Placówka utworzyła także pomieszczenia do przyjmowania osób do lat 16 w trybie interwencyjnym.
W tej kadencji, kosztem 5 mln. zł, został rozbudowany Dom Pomocy Społecznej, aby spełnić wymagane prawem standardy. Dzięki temu decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2010 roku, posiada on już zgodę na stałe funkcjonowanie. Mieszka w nim 140 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie. Realizacja zadań DPS jest możliwa dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskanym w konkursach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programów pozyskano łącznie kwotę 320 tys. zł. Programami objęto 6 431 osób, w tym mieszkańców DPS.
W ramach inwestycji oświatowych wykonano termomodernizacje oraz wymieniono pokrycia dachów w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i Zespole Szkół w Resku.

POZYSKIWANIE INWESTORÓW I SPRZYJANIE TWORZENIU MIEJSC PRACY Ocena: 5
W dobie wysokiego bezrobocia, wzbogacenie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez utworzenie technikum zawodowego oraz zwiększenie liczby kierunków zasadniczego kształcenia zawodowego, uznaliśmy za warunek konieczny w zapobieganiu podobnym wskaźnikom w latach następnych. Natomiast poprzez Powiatowy Urząd Pracy systematycznie zmienialiśmy kierunek dysponowania funduszy przeznaczanych na walkę z bezrobociem z robót publicznych na szkolenia, wspieranie osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz kierowanie osób bezrobotnych do pracy w firmach i instytucjach. Pozyskane przez PUP w Łobzie środki zewnętrzne na realizowane w latach 2006 - 2010 programy w kwocie ok. 32 mln zł przeznaczone były głównie na reintegrację zawodową, organizację szkoleń zawodowych, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Niektóre z programów: "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości", "Aktywni", "Ułatwić start", "Dziecko w przedszkolu - rodzic w pracy" i inne. Za "Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2009 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie otrzymał Dyplom Uznania - indywidualną nagrodę finansową z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie przyczynił się również do tego, iż Gmina Łobez otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za "Dobre praktyki aktywnych form pomocy - edycja 2009" nagrodę zespołową za przygotowany przez PUP w Łobzie projekt: "Gminne programy rynku pracy na rzecz budownictwa socjalnego - prace społecznie użyteczne i roboty publiczne".

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJA POWIATU
Ocena: 4
Dobremu wizerunkowi powiatu służą przemyślane działania promocyjne. Zważywszy na wagę rozwoju turystyki w naszym regionie oraz szans jakie w związku z tym pojawiają się także dla Powiatu Łobeskiego, ze względu na dostatek i urodę walorów naturalnych, w ostatniej kadencji podejmowano szereg działań promocyjnych głównie służących wsparciu ruchu turystycznego. Rozpoznawalne już w województwie hasło "Powiat Łobeski - naturalnie!" jest naszym mottem przewodnim oferty promocyjnej. Wydane ostatnio publikacje: mapa, album oraz nowa strona internetowa, jednolita ze stronami gminnymi www.powiatlobeski.pl, są źródłem informacji na temat walorów powiatu oraz jego oferty turystycznej. W ramach współpracy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, corocznie braliśmy udział w kampanii promującej wypoczynek w naszym województwie, skierowanej do mieszkańców kolejno: Poznania, Wrocławia, Katowic oraz Berlina. Od trzech lat przeprowadzany jest konkurs "Piękna Wieś" w Powiecie Łobeskim - nasze wsie pięknieją, a ludzie odkrywają w sobie niespożyte pokłady aktywności i pomysłowości. Kolejnym elementem promocji, zapisanym w strategii powiatu, jest honorowanie cennych inicjatyw lokalnych. Zarząd Powiatu Łobeskiego kontynuował zwyczaj przyznawania Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego tzw. SMOKÓW POWIATU, dla osób i przedsiębiorstw, których działalność i wyniki promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W 2010 r. powstała inicjatywa założenia Lokalnej Organizacji Turystycznej o zasięgu powiatowym - z udziałem gmin powiatu, przedstawicieli branży turystycznej - przedsiębiorstw i stowarzyszeń turystycznych.

Antoni Gutkowski
Starosta Łobeski

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
wirus

Żenada, większość "sukcesów" to bieżące zadania będące w kompetencji starostwa. Najbardziej rozbawiła mnie wzorowa praca pup,i pcpr, ich jedyne sukcesy to skuteczne maskowanie bezrobocie. Szanowny panie Starosto Brodziński, koniec mydlenia do roboty !!!!!

Dodaj ogłoszenie