Regulamin plebiscytu Najsympatyczniejsza Mama i Córka (edycja 2014)

Redakcja

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, kapitał zakładowy: 47.813.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 26 maja 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika "Głos Szczeciński" (zwanego dalej "Dziennikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.gs24.pl
4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Dziennik Kapituła Plebiscytu.

Zasady Plebiscytu
Plebiscyt ma charakter otwarty, do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać się mamy wraz ze swoimi córkami, zamieszkałe na terytorium Polski. Córka powinna mieć ukończone 14 lat.

Udział
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w okresie od 26 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. włącznie.
2. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie do redakcji karty zgłoszeniowej do udziału w Plebiscycie oraz zdjęcia.
3. Zgłoszenia można dokonać na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronach serwisu Dziennika. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową można dostarczać osobiście, listownie lub mailowo. W tym ostatnim przypadku konieczne jest przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanej karty.
4. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć również zdjęcie pary (mamy i córki). Istnieje możliwość przekazania zdjęcia w formie elektronicznej. Zdjęcia przesyłane drogą elektroniczną powinny mieć minimalny rozmiar 800 x 600 px (przy rozdzielczości 100 dpi).
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii nie spełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).
6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
7. Organizator plebiscytu nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte Organizator, na wniosek osoby zgłoszonej bądź na podstawie własnej decyzji, usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.
9. Organizator po zakończonym plebiscycie nie odsyła nadesłanych zdjęć.
10. Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy plebiscyt@gs24.pl (wpisując w temacie wiadomości Mama i córka) lub przynieść osobiście, lub wysłać pocztą na adres: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin z dopiskiem "Mama i córka".
11. Przesyłając zgłoszenie uczestnik Plebiscytu wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Plebiscytu swoich danych osobowych, a także zgodę na publikację wizerunku własnego oraz imienia i nazwiska w Dzienniku oraz na stronach serwisu internetowego na potrzeby organizacji Plebiscytu.
12. Uczestnik Plebiscytu oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanych materiałów oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
13. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanych fotografii do celów związanych z realizacją Plebiscytu.
14. Uczestnicy Plebiscytu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
15. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.
2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
- SMS-em w terminie od 27 czerwca 2014 r. do dnia 27 lipca 2014 r., do godziny 24.00
- złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin
w terminie do 24 lipca 2014 r., do godziny 18.00.
3. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
4. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71321 SMS o treści:

NMC.xx gdzie xx to numer kandydata z listy, np. NMC.59

5. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
6. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.
7. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 4 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. Laureatkami Plebiscytu zostaną pary (mama i córka), które uzyskają największą liczbę głosów - oddanych za pomocą SMS-ów oraz na oryginalnych kuponach drukowanych w Dzienniku.
2. Laureatki Plebiscytu otrzymają:
I Miejsce - dwuosobową wycieczkę do Paryża
II Miejsce - dwuosobowy weekend SPA
III Miejsce - dwuosobowy weekend SPA
IV Miejsce - dwuosobowy weekend SPA
V Miejsce - dwuosobowy weekend SPA.
3. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju i szczegółach nagród na łamach Dziennika.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Termin realizacji nagrody głównej zwycięzca ustali indywidualnie w porozumieniu z Biurem Podróży. Nagroda powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia 30 października 2014 r.
5. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w Dzienniku 1 sierpnia 2014 r.
6. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
8. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.
9. Fundatorem nagrody dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Laureat.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą Polskapresse Sp. z o.o. (właściciela systemu Hermes), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę Polskapresse Sp. z o.o. w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną opcję zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora.
3. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
4. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę Polskapresse Sp. z o.o., właściciela systemu Hermes.
5. Zaplecze techniczne usług SMS zapewnia firma Polskapresse Sp. z o.o., właściciel systemu Hermes.
6. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
8. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: "Media Regionalne" Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem "Mama i córka".
9. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
10. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
11. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
12. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
13. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3