MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje elektronikę, wyposażenie mieszkań i samochody za bezcen. Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg AMW

Stefan Kowalski
W 2022 roku wojsko kontynuuje wyprzedaż sprzętu. Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich lat, również i teraz Agencja Mienia Wojskowego zadecydowała, żeby przeprowadzić wojskowy demobil.Zobaczcie, co można kupić od wojska.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
W 2022 roku wojsko kontynuuje wyprzedaż sprzętu. Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich lat, również i teraz Agencja Mienia Wojskowego zadecydowała, żeby przeprowadzić wojskowy demobil.Zobaczcie, co można kupić od wojska.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Lucyna Nenow / Polska Press
Wojsko sprzedaje sprzęt w demobilu. To agregaty, wyposażenie mieszkań, sprzęt medyczny, kosiarki, maszyny, samochody. Z tego sprzętu wojsko już nie skorzysta. Do demobilu Agencji Mienia Wojskowego trafiły kolejne wojskowe przedmioty. Tym razem w ofercie znalazł się różnego rodzaju sprzęt. Między innymi elektronika, czy narzędzia takie jak kosiarki.

Przetarg AMW

W 2022 roku wojsko kontynuuje wyprzedaż sprzętu. Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich lat, również i teraz Agencja Mienia Wojskowego zadecydowała, żeby przeprowadzić wojskowy demobil.

ZOBACZCIE, CO SPRZEDAJE WOJSKO

Tym samym na sprzedaż trafił wojskowy sprzęt, którego przydatność w armii już się zakończyła. Nie oznacza to jednak, że ma trafić na śmietnik.

W przetargu AMW udział może wziąć każdy, kto uzna, że rzeczy, których pozbywa się wojsko są mu w jakiś sposób przydatne. Dzięki temu, ktokolwiek zechce będzie mógł odkupić od armii używaną kosiarkę, spawarkę, sprzęt elektroniczny, czy ratunkowy.

Zobacz także

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 31.01.2022 - 02.02.2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷26 OR AMW Gliwice • poz. 27÷30 31 WOG: GZ Nowy Glinnik, SOI Nowy Glinnik • poz. 31 WOSzK Zakopane • poz. 32 3 RBLog: Skład Niedźwiedź • poz. 33 3 RBLog: Skład Kłaj • poz. 34 35 WOG Kraków: SOI I Kraków • poz. 35 35 WOG Kraków: SOI II Kraków • poz. 36, 37 35 WOG Kraków • poz. 38÷40 8 BLT Balice • poz. 41 3 RBLog: Skład Kłaj, JW. 4724 Kraków, 35 WOG: Rząska, Kraków, 8 BLT Balice • poz. 42 8 BLT Balice • poz. 43 JW. 4724 Kraków, 8 BLT Balice, 35 WOG Rząska • poz. 44 8 BLT Balice, 35 WOG Rząska, 3 RBLog: Kraków, Skład Kłaj, JW. 4724 • poz. 45 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków, 3 RBlog,: Kraków, Skład Niedźwiedź • poz. 46 35 WOG: SOI I Kraków • poz. 47 35 WOG Rząska, 8 BLT Balice, JW. 4724, 33 WOG: SOI Kielce • poz. 48 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków • poz. 49, 50 33 WOG: GZ/SOI Kielce, GZ Sandomierz • poz. 51 i 53÷57 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik, GZ Tomaszów Mazowiecki • poz. 52 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik, GZ Tomaszów Mazowiecki • poz. 58 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry • poz. 59 4 WOG: Gliwice, GZ Radzionków, GZ Bielsko-Biała, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, SOI Tarnowskie Góry, GZ Bytom, Toszek, JW. 4101 Lubliniec poz. 60 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, SOI Tarnowskie Góry, GZ Bytom poz. 61 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, SOI Tarnowskie Góry, GZ Bielsko-Biała, SOI Lubliniec poz. 62 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice • poz. 63 JW. 4101 Lubliniec • poz. 64 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka, dane do kontaktu oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷64 w terminie do dnia 31.03.2022 r.

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 14, 24, 25, 32, 40 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10. Do przetargu na poz. 41÷64 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 44, 49, 52, 60 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11. Warunkiem wydania Kupującemu przepracowanych olejów (wg kodów odpadów właściwych dla danego miejsca magazynowania) jest uprzednie lub jednoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu (w tym zawierających substancje niebezpieczne) i/lub przepracowanych płynów hamulcowych i/lub odpadów zawierających ropę naftową lub jej produkty – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie miejsc i adresów, w których znajdują się sprzedawane w przetargu nr 1/OK-DG/2022 rzeczy ruchome niekoncesjonowane stanowiące odpady” - dotyczy pozycji przetargowych o numerach: 41, 50, 51, 59.

12. Na pozycję 42 ofertę mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godziny 11:00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 1/OK-DG/2022 – nie otwierać przed 08.02.2022 r. do godziny 12:00”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 25.01.2022 r. do dnia 07.02.2022 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:00, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

27. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], [email protected], faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NBP nowy do 14.07

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński