Ulica Nocznickiego w Szczecinie. Syndyk sprzedał kamienicę z ludźmi

mdrZaktualizowano 
- Jesteśmy zdesperowani w walce o nasze mieszkania - mówią mieszkańcy (na zdjęciu Andrzej Marciniak i Dariusz Michałowicz).
- Jesteśmy zdesperowani w walce o nasze mieszkania - mówią mieszkańcy (na zdjęciu Andrzej Marciniak i Dariusz Michałowicz). Fot. Andrzej Szkocki
Kamienica przy ulicy Nocznickiego 41-42 w Szczecinie została sprzedana przez syndyka stoczni. Dziś około 30 mieszkańców pojawiło się u wiceprezydenta Beniaminia Chochulskiego.

Byli przerażeni, co z nimi będzie. Mieli pretensję, że miasto przez całe lata nie reagowało na ich prośby o sprzedaż mieszkań, a teraz lekką rączką oddało go inwestorowi prywatnemu.

- Wiceprezydent osobiście zagwarantował mieszkańcom kamienicy, że w tej sytuacji otrzymają opiekę prawnika z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - zapewnia biuro prasowe urzędu miejskiego.

Był to już piąty przetarg. Oficjalnie budynek należał do stoczni, choć niegdyś był miejski. Syndyk masy upadłościowej Holdingu Stoczniowego Krzysztofa Drzewieniecka na pierwszym przetargu zażądała za kamienicę aż 2,3 mln zł. Na ostatnim była już to kwota 650 tys. zł.

- Cały czas płaciliśmy miastu - mówi Dariusz Michałowicz. - Od wielu lat zabiegałem o kupno mieszkania i zawsze wykręcano się "trwaniem procedur", cokolwiek by to miało oznaczać.

Mieszkańcy podkreślają, że wszyscy nominacje na mieszkania otrzymywali od miasta. I miastu płacili czynsz. W pewnym momencie dowiedzili się pokątnie, że budynek został sprzedany stoczni. Nikt ich wówczas również nie pytał o zdanie. Później dowiedzieli się, że jedna trzecia (Nocznickiego 43) została przez stocznię sprzedana lokatorom. Powstała wspólnota. Gdy oni, lokatorzy spod numerów 41 i 42 chcieli kupić swoją część, odmówiono im. Chodzili do stoczni, ale tam dowiadywali się, że grunt chyba jest miejski. Udawali się więc do miasta, a tu twierdzono, że chyba stoczniowy, ale tak naprawdę, nic nie jest uregulowane.

- Syndyk poprzedniej stoczni powiedział, że coś jest nie tak w papierach z tą kamienicą, ale nie zdążył wyjaśnić - mówi Andrzej Marciniak, który od 1995 r. starał się wykupić mieszkanie. - Gdy interweniowałem w urzędzie miasta zawsze słyszałem, że nie ma jeszcze ksiąg wieczystych, że procedury, że nie wiadomo, czyja jest ziemia, że jeszcze chwilę.

W kamienicy przy Nocznickiego mieszka 18 rodzin. Wszyscy są przerażeni tym, co się stało. Zażądali oficjalnie od miasta wyjaśnienia tego, co się stało. I odpowiedzi na pytanie, dlaczego ich zlekceważono i potraktowano, jak mebel, który można wystawić na sprzedaż.

Bądź na bieżąco - zasubskrybuj news'y ze Szczecina

Czytaj e-wydanie »

polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 20

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

s
szczecinianin

Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.

o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

Art. 1.
1. Ustawa reguluje zasady i tryb zbywania mieszkań wchodzących w skład
budynków mieszkalnych, będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, osobom
uprawnionym, na warunkach preferencyjnych.
2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zbywcy - należy przez to rozumieć:
a) przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe,
spółki handlowe, w odniesieniu do których Skarb Państwa jest podmiotem
dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.
754, Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, Nr 113, poz. 715 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 60, poz. 702 i 703),
c) inne państwowe osoby prawne, z wyłączeniem Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej,
2) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć:
a) pracownika lub byłego pracownika zbywcy, który zajmuje mieszkanie na
podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub administracyjnej
decyzji o przydziale,
osobę bliską pracownikowi lub byłemu pracownikowi, której przysługuje
wstąpienie w stosunek najmu mieszkania na podstawie przepisów ustawy z
dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z
1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281
oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67 i Nr 83, poz. 946),
3) mieszkaniu - należy przez to rozumieć:
a) lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) będący
własnością zbywcy lub będący we władaniu państwowej osoby prawnej, która
wykonuje prawo własności na rzecz Skarbu Państwa,
zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntową,
będącą własnością zbywcy lub oddaną mu w użytkowanie wieczyste; działka
nie powinna przekraczać rozmiarów niezbędnych do prawidłowego i
racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nimi związanych.

Art. 3.
Mieszkania, których najemcami są osoby uprawnione oraz osoby, o których mowa w
art. 4 ust. 2, mogą być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach
określonych w niniejszej ustawie.

Art. 4.
1. W stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie
uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000
r. Nr 46, poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6.
2. Prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania przysługuje również osobie nie
będącej osobą uprawnioną, lecz zajmującej to mieszkanie na podstawie umowy
najmu zawartej ze zbywcą na czas nieoznaczony.
3. Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według
zasad określonych w ust. 1.

Art. 5.
1. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby, o
których mowa w art. 4 wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego
oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia
doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.
2. Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach
jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie
krótszy niż trzy miesiące.
3. W razie nie złożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z
dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 557, z 1996
r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442).

Art. 6.
1. Sprzedaż mieszkania następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w
przepisach ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pomniejszonej o:
1) 6% za każdy rok pracy u zbywcy, oraz
2) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania od zbywcy
przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.
2. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się
również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek
organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1 sierpnia 1990 r.
3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. , uwzględnia się
zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy tego najemcy u
zbywcy po dniu 1 sierpnia 1990 r., jeżeli jest on korzystniejszy.

Art. 7.
W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie
kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz.
255, z 1991 r. Nr 75, poz. 331 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 67 i Nr 134, poz. 647)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz
dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu:
?6) w sprawach dotyczących sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych:
a) najemca, którego interes prawny został naruszony,
organizacja społeczna reprezentująca tego najemcę.?;
2) w art. 2a i art. 3a wyrazy ?art. 2 ust. 1 pkt 1-4? zastępuje się wyrazami
?art. 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6?.

Art. 8.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299, Nr 101, poz. 504, z
1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 79,
poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) art. 42 otrzymuje brzmienie:
?Art. 42. 1. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom domy, lokale
mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami.
2. Sprzedaż następuje przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia ... o
zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa (Dz.U. Nr ..., poz. ...), z wyjątkiem art.
5 tej ustawy i z zastrzeżeniem ust. 3-4.
3. Okresem pracy i najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny
sprzedaży, jest okres pracy i najmu w przedsiębiorstwach, o których
mowa w art. 2a, lub okres pracy i najmu w zlikwidowanym zakładzie
pracy, którego mienie zostało przejęte przez przedsiębiorstwa, o
których mowa w art. 2a.
4. Na wniosek osoby, która w chwili śmierci najemcy stale z nim
mieszkała, cenę sprzedaży mieszkania pomniejsza się uwzględniając,
zamiast okresu pracy i najmu tej osoby, okres pracy i najmu zmarłego
najemcy, ustalony według zasad określonych w ust. 3.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje stale zamieszkałym
z najemcą zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu najemcy,
osobom go przysposabiającym albo przez niego przysposobionym oraz
osobie, która pozostawała z nim we wspólnym pożyciu małżeńskim.
6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sprzedaży ogródków
przydomowych położonych na obszarach przeznaczonych na cele rolne i
garaży osobom, które z nich korzystają.?.

Art. 9.
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506, Nr 106, poz. 678, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964, Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70, Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 23 w ust. 2 na końcu zdania skreśla się wyrazy ?uprawnieni do
wojskowej renty rodzinnej?;
2) w art. 56 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
?2) pracownikom wojska lub byłym pracownikom wojska, z wyjątkiem
pracowników, którym przydzielono lokal mieszkalny na czas pracy na
określonym stanowisku,?,
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
?2a) osobom innym, niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal
mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale lokalu lub umowy najmu na
czas nie oznaczony,?,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
?3) w razie śmierci osób, o których mowa w pkt 2, ich zstępnym, wstępnym,
pełnoletniemu rodzeństwu, osobom przyspasabiającym albo przysposobionym
oraz osobie, która pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w
chwili śmierci mieszkały stale z pracownikiem lub byłym pracownikiem.?;
3) w art. 58:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
?2. Cenę sprzedaży dla osoby uprawnionej pomniejsza się o:
1) 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której
uzależniona jest wysokość uposażenia według stopnia wojskowego,
2) 3% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego) na
podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu
- przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny.?,
c) skreśla się ust. 2a,
d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
?3. Kwota odpowiadająca wysokości pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2,
nie może być niższa niż 75% ceny sprzedaży z tym, że do czasu spełnienia
przez żołnierza warunków uzyskania świadczeń emerytalnych kwota ta
podlega zabezpieczeniu.
4. Dla osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 oraz w art. 56 ust. 1 pkt
1 przyjmuje się wysługę lat ustaloną na dzień zwolnienia z zawodowej
służby wojskowej lub śmierci żołnierza zawodowego.?;
4) art. 59 otrzymuje brzmienie:
?Art. 59. 1. W przypadku nabycia lokalu przez osoby o których mowa w art.
56 ust. 1 pkt 3 cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej
wyszacowanej przez rzeczoznawcę pomniejsza się o ulgi jakie
stosuje się przy sprzedaży najemcom mieszkań zakładowych na
podstawie przepisów ustawy z dnia ............ o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Nr ..., poz. ....).
2. Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, za okres
pracy, od którego jest uzależniona wysokość ulgi przyjmuje się okres
pracy pracownika wojska w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych.?.

Art. 10.
1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte
osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej stosownie do art. 6.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie nie
zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa w terminie 3 lat od
dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 11.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

co na to syndyk

P
Pan Żyd - inwestor.

nasze kamienice, wasze ulice polaczki

G
Gość

Prokuratura odpowie tak jak w sprawie dworku w Rajkowie ,że brak znamion przestępstwa i tyle pomoże.

R
RADNY B/KADENCJI

Jest to niekonsekwencja władz polskich, Dolna Tuska i Komoroskiego, którzy dzisiaj mówia jak to się troszczą o POLAKÓW. To jest dalszy ciąg wysiedleń POLAKÓW z ziem POLSKICH ZAPOCZĄTKOWANY na terenach Mazur na rzecz hitlerowskich uchodżców, uchodżców którzy weszli z Hitlerem i nazizmem do Polski. Co na to władze Szczecina. Ale władze Szczecina od wojny nie usuneli Hitlera jako honorowego mieszkańca. Honorowym mieszkańcem jest też Walesa (z ang) wstydził się polskiego napisu. Ktoś wcześniej napisał, są wybory, decyzja na Polskę należy do Was. Lech Kacyński na te eskapady zawłaszczenia Polską nie pozwalał. Był BE dla Niemców i Rosjan - musiał zginąć. Decyzja należy do was - Głosujcie na Bronka, popierajcie Tuska, będziecie niewolnikami Niemca i Ruska.

R
RADNY B/KADENCJI

Jest to niekonsekwencja władz polskich, Dolna Tuska i Komoroskiego, którzy dzisiaj mówia jak to się troszczą o POLAKÓW. To jest dalszy ciąg wysiedleń POLAKÓW z ziem POLSKICH ZAPOCZĄTKOWANY na terenach Mazur na rzecz hitlerowskich uchodżców, uchodżców którzy weszli z Hitlerem i nazizmem do Polski. Co na to władze Szczecina. Ale władze Szczecina od wojny nie usuneli Hitlera jako honorowego mieszkańca. Honorowym mieszkańcem jest też Walesa (z ang) wstydził się polskiego napisu. Ktoś wcześniej napisał, są wybory, decyzja na Polskę należy do Was. Lech Kacyński na te eskapady zawłaszczenia Polską nie pozwalał. Był BE dla Niemców i Rosjan - musiał zginąć. Decyzja należy do was - Głosujcie na Bronka, popierajcie Tuska, będziecie niewolnikami Niemca i Ruska.

G
Gosc
W dniu 08.06.2010 o 12:52, Marian napisał:

Bendżamin ?


Tak tak Beniaminek
M
Marian
W dniu 08.06.2010 o 01:25, ~Irena~ napisał:

Jak już Chochulski Wam pomoże to się zdziwicie. To On tak miesza w tej komunalce.


Bendżamin ?
m
maria

doniesienie do prokuratury powinno wyjaśnić całą tą sprawę

j
janka
W dniu 08.06.2010 o 07:12, dup napisał:

JAK TY SIE ODNOSISZ!!!!!!!NO JAK?TO WIDAC SŁYCHAC I CZUC ZE PRACOWAŁES NA JAKIMS WULKANIE Z PALNIKIEM,WYPALIŁO CI DO RESZTY JAKI MIAŁES TEN MOZDZEK,A TERAZ NI MA NIC,SKORO TAK PISZESZ ZE SIO DO ROBOTY,PROSTACTWO CHOCBY NIE CHCIAŁO SAMO SIE CISNIE


Spoko, chłopy, nie o to idzie. Tu jest ukryty szwindel. Syndyk starej stoczni, co już nie żyje (syndyk, oczywiście, choć stara stocznia też padłą) mówił, że jest jakaś machloja, bo wpisano na te dwie bramy jakąś potworną hipotekę. Taki szwindel księgowy, by ukryć forsę, który być może za jakiś czas dopiero wyjdzie. I stąd późniejsze kłopoty. Ziemia ponoć była skarbu państwa, ale miasto nią zarządzało i to miasto powinno teraz przeprowadzić śledztwo, a nie sprzedawać niepewny grunt z budynkiem. Zrobili inwestora prywatnego w konia, a ten dał się nabrać. Za niezła kasę, bo 750 tys. piechotą nie chodzi.
d
dup
W dniu 07.06.2010 o 22:15, JCH napisał:

jakie swoje ? przecież to nie wasze mieszkania.to nie komuna ze sie rozdaje prezenty, kazdy musi zarobic na swoje zycie i mieszkanie, wiec do roboty !!!!! sio


JAK TY SIE ODNOSISZ!!!!!!!NO JAK?TO WIDAC SŁYCHAC I CZUC ZE PRACOWAŁES NA JAKIMS WULKANIE Z PALNIKIEM,WYPALIŁO CI DO RESZTY JAKI MIAŁES TEN MOZDZEK,A TERAZ NI MA NIC,SKORO TAK PISZESZ ZE SIO DO ROBOTY,PROSTACTWO CHOCBY NIE CHCIAŁO SAMO SIE CISNIE
B
BaS
W dniu 07.06.2010 o 21:45, piesnakomune napisał:

Ale ludziska - o co chodzi? Jeden właściciel sprzedał innemu swoją rzecz, więc w czym sprawa? Komunę to się obaliło, ale bolszewickie myślenie i roszczenia pozostały!A Ty pewny jesteś, że komunę obalono i że my Polacy bolszewickie myślenie mamy??? Zastanów się co piszesz. Komuchy nadal trzymają się koryta. Niestety wszystkie strategiczne punkty Polski zostały obsadzone przez ciemnotę, którą łatwo się dyryguje i której można narzucić dosłownie wszystko. My, szary lud będziemy skazani na nędzę do póki znowu się nie zjednoczymy i wszyscy razem nie powiemy DOSYĆ!!! Polecam literaturę do poczytania na www.blogmedia24.pl
~Irena~

Jak już Chochulski Wam pomoże to się zdziwicie. To On tak miesza w tej komunalce.

b
babcia
W dniu 07.06.2010 o 21:45, piesnakomune napisał:

Ale ludziska - o co chodzi? Jeden właściciel sprzedał innemu swoją rzecz, więc w czym sprawa? Komunę to się obaliło, ale bolszewickie myślenie i roszczenia pozostały!


cv cos takiego nje zycze nikomu,i to nie bolszewickie myslenie tylko ludzkie,czy zastanowiliscie sie ze nie tylko stare budynki moga byc zabrane,jak tak dalej pojdzie ,to i ziemie zabiora tych nowo budowanych co uwazaja ze kupili , i myslenie tu nie pomoze,a glupie anonimowe pisanie tego nie zmieni,wlasnie przez takich madrych mamy co mamy
G
Gość
W dniu 07.06.2010 o 22:15, JCH napisał:

jakie swoje ? przecież to nie wasze mieszkania.to nie komuna ze sie rozdaje prezenty, kazdy musi zarobic na swoje zycie i mieszkanie, wiec do roboty !!!!! sioa jakie właściciela One wybudował tą kamienice. jak piszesz o właścicielu to może szukać jego w Niemczech, przeciwko komunie krzyczą najwięcej ci co biorą najwięcej od państwa.
Ogólnopolska Kampania `Mieszkanie prawem nie Towarem' www.lokatorzy.pl
M
Mieszkaniec Nocznieckiego
W dniu 07.06.2010 o 22:15, JCH napisał:

jakie swoje ? przecież to nie wasze mieszkania.to nie komuna ze sie rozdaje prezenty, kazdy musi zarobic na swoje zycie i mieszkanie, wiec do roboty !!!!! sio


Ale po co pisać takie głupoty!? Mieszkamy tam od roku 1969 niektórzy dłużej, mieszkania otrzymaliśmy od miasta, po czym miasto symbolicznie sprzedało mieszkania stoczni i stocznia sprzedała prywatnej osobie. Przez cały czas do nie dawna płaciliśmy czynsz i wszystko. I po co pisać takie głupoty?
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3