Tak pomaga Łódź. Nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców

Materiał informacyjny
W ramach naszej ogólnopolskiej akcji, mającej na celu zaznajomienie się z formami wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców ze strony samorządów, prezentujemy pomysły, jakie zostały zainicjowane i wdrożone w Łodzi. Możliwe, że inne miejskie (i nie tylko) samorządy zechcą skorzystać z doświadczeń łódzkiego podwórka. Warto w każdym razie wiedzieć, co też dzieje się u sąsiada albo w innej od naszej części kraju, bo na ogół są to pomysły, możliwe do zastosowania we wszystkich dużych miastach Polski.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych pomaga przedsiębiorcom.

Wielu przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie firmy, które zmagają się ze skutkami epidemii, skarży się dziś na brak pieniędzy na dalsze prowadzenie działalności. Trudno im też wystąpić o kredyt, gdyż nie mają odpowiedniego zabezpieczenia. W odpowiedzi na ich potrzeby, łódzki samorząd wyszedł z nową inicjatywą. Ogłosiła ją na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
W ramach wsparcia łódzkich przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa, prezydent Hanna Zdanowska przekazała 10 mln zł do Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (ŁFPK). Przedsiębiorcy mogą już składać do Funduszu wnioski o poręczenie, które będzie pomocne przy uzyskaniu kredytu. - Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele firm może mieć problemy
z utrzymaniem płynności finansowej. Z myślą o nich przekazaliśmy do ŁFPK dodatkowe 10 milionów zł z miejskiej kasy – poinformowała Hanna Zdanowska. – Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się uratować kolejne miejsca pracy.

Fundusz zasilony dodatkowymi pieniędzmi z miejskiej kasy będzie mógł udzielić więcej poręczeń. Uzyskanie poręczenia zwiększa wiarygodność firmy, dlatego banki i instytucje udzielające pożyczek chętniej podpisują umowy z przedsiębiorcami posiadającymi poręczenie funduszu.

Z poręczenia funduszu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające na terenie Łodzi swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej CEIDG).

– Chcemy, aby uzyskanie poręczenia ŁFPK było łatwe. Dlatego formalności ograniczyliśmy do minimum. – deklaruje Marek Cieślak, prezes Bionanoparku, zarządzający Funduszem. – Procedura przebiega na podstawie dokumentacji kredytowej lub pożyczkowej uzupełnionej o jeden prosty wniosek o udzielenie poręczenia.

Fundusz udziela poręczeń obejmujących wyłącznie pożyczki i kredyty przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składki należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, a także na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.

Poręczenie udzielane jest na pożyczki i kredyty w złotówkach, na okres zgodny
z okresem spłaty, powiększony maksymalnie o 12 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 5 lat. Fundusz może udzielić także poręczenia pomostowego, na czas ustanowienia zabezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Fundusz działa od 2005 roku. Przez ponad 15 lat poręczył ponad 270 pożyczek na kwotę przekraczającą 10 milionów złotych.

Więcej informacji na stronie http://www.lfpk.lodz.pl/

Inne formy wsparcia przedsiębiorców

Przy okazji warto przypomnieć o innych formach wsparcia ze strony łódzkiego samorządu na rzecz przedsiębiorców.
Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, podpisała zarządzenie w sprawie ogródków na ulicy Piotrkowskiej i na ulicach przylegających. Chodzi w nim o to, że po zakończeniu epidemii będzie można ustawiać ogródki na ul. Piotrkowskiej oraz na przyległych drogach wewnętrznych (czyli np. na ulicach 6 Sierpnia i Traugutta) na zasadzie użyczenia, a nie jak do tej pory dzierżawy. Użyczenie ma tą zaletę, że nie wiąże się z pobieraniem opłat.

Kolejna forma wsparcia polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy wynajmują od miasta lokale użytkowe, w kwietniu i maju płacą jedynie symboliczną złotówkę za lokal.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się także o ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie m.in.podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można wnioskować o odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty lub w umorzenie odsetek, przy czym okres ulgi nie nie powinien przekraczać 12 miesięcy.

Inna oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na dzierżawionych od Miasta terenach. Wprowadzono mianowicie możliwość skorzystania z ulg w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości. Może to być umorzenie należności w całości bądź w części, obejmujące okres dwóch miesięcy (kwietnia i maja).

Materiał oryginalny: Tak pomaga Łódź. Nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców - Dziennik Łódzki

Dodaj ogłoszenie