Regulamin plebiscytu Nasz Sołtys (edycja 2011)

Redakcja

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, kapitał zakładowy: 42.977.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 21 października 2011 r. do 6 stycznia 2012 r.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika "Głos Szczeciński" (zwanego dalej "Dziennikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.gs24.pl
4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Dziennik Kapituła Plebiscytu w składzie:
- Bogdan Stech - z-ca redaktora naczelnego
- Marek Rudnicki - dziennikarz
- Marta Rozpara - specjalista ds. marketingu

Zasady Plebiscytu
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Udział w plebiscycie mogą brać sołtysowie zgłoszeni przez redakcję Dziennika oraz czytelników i internautów z terenu ukazywania się tygodników Dziennika:
- Głos Szczecina - obejmuje powiaty: m. Szczecin, policki, gryfiński, goleniowski
- Głos Stargardzki - obejmuje powiaty: stargardzki, łobeski, choszczeński, pyrzycki, myśliborski
- Głos Nad Morzem - obejmuje powiaty: m. Świnoujście, kamieński, gryficki.

Udział
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w okresie od 21 października 2011 r. do 10 listopada 2011 r. włącznie.
2. Zgłoszenia można dokonać na kuponie zgłoszeniowym wyciętym z Dziennika lub pobranym ze strony serwisu internetowego. Wypełniony i podpisany kupon zgłoszeniowy można dostarczać osobiście lub listownie na adres: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin z dopiskiem "Nasz Sołtys".
3. Wypełniony kupon musi być czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie.
4. Poza zgłoszeniem listownym propozycje kandydatów do Plebiscytu można przesłać mailem na adres plebiscyt.gs24@mediaregionalne.pl W tytule maila należy wpisać "Nasz Sołtys". Treść maila powinna zawierać następujące informacje:
a. Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata,
b. Nr telefonu kandydata,
c. Sołectwo,
d. Gmina,
e. Adres e-mail kandydata,
f. Numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.
5. Kandydatów można także zgłaszać wysyłając wiadomość SMS do dnia 9 listopada 2011 r. (do godz. 12.00) na numer telefonu 71466 o treści:

GS.NS Imię i Nazwisko kandydata, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu kandydata
np. GS.NS Jan Kowalski, Dalewo, ab@ab.pl 123 123 123

6. Koszt wysłania jednego SMS-a (o treści do 160 znaków) wynosi 1,23 zł z VAT.
7. Każdy Czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Plebiscytu.
8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu, która będzie opublikowana na łamach Dziennika i na stronach serwisu internetowego.
9. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.
2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
- SMS-em w terminie od 18 listopada do 18 grudnia 2011 r., do godziny 24.00
- złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin w terminie do 15 grudnia 2011 r., do godziny 18.00.
Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wydaniach piątkowych Dziennika w okresie trwania głosowania.
4. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
5. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:

GS.SOLTYS.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy) np. GS.SOLTYS.123

6. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
7. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów.
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów - oddanych za pomocą SMS-ów oraz na oryginalnych kuponach drukowanych w Dzienniku.
2. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma tytuł "Nasz Sołtys 2011" pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.
3. Kandydatka, która spośród wszystkich zgłoszonych do plebiscytu kobiet otrzyma największą liczbę głosów otrzyma tytuł "Sołtys na obcasach 2011" pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.
4. W plebiscycie przyznamy wyróżnienia trzem kandydatom, którzy otrzymają największą liczbę głosów w obrębie danego tygodnika. Po jednym z terenu poszczególnych tygodników (patrz Zasady Plebiscytu), ukazujących się z piątkowym wydaniem Dziennika. Laureaci otrzymają pamiątkowy dyplom.
5. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na łamach Dziennika.
6. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
7. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w Dzienniku 23 grudnia 2011 r.
8. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
9. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
10. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.
11. Fundatorem nagrody dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Laureat.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik, wysyłający SMS w Plebiscycie, zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
3. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez Organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
4. Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez Organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych, wysyłając na adres mailowy lotar.rohde@mediaregionalne.pl wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
7. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: "Media Regionalne" Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem "Nasz Sołtys".
8. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
9. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
11. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
12. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

s
soltys

A moja wieś mi się podoba i ndo miasta bym się nie przerowadził, choć studia w Szczecinie. Nic nie brakuje, a mamy zawsze świeże powietrze, blisko miasto i ciszę. Wszyscy się znamy, choć mieliśmy różne poglądy, czy głosować na picerów z PO, czy na PiS lub tradycyjnie na PSL. Sołtysa też mamy fajnego, bo po latach sami go wybraliśmy. I będziemy głosować, czy to się dupkom podoba czy nie.

a
anka

najlepiej narzekać zamiast dobrze bawić się, malkontentom dziękujemy

T
Tiger

Byłby niezły pomysł na łatwe zarabianie pieniędzy, gdyby nie małe ale... Na liście są nawiska osób, które nie wyraziły zgody na posługiwanie się ich danymi i funkcjami dla takiego procederu. Załóżmy, że wyślecie 20.000 sms_ów.
Już jest blisko 1.000. Ile wyniesie wartość nagród /20.000zł/ i jeszcze "obdarowany" badziewiem ma zapłacić podatek? A może potrzebny prokurator?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3