Regulamin Plebiscytu "Mała Miss i Mister" (edycja 2014)

Redakcja

Regulamin Plebiscytu "Mała Miss i Mister" (edycja 2014)

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, Kapitał zakładowy: 47.813.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 21 marca 2014 r. do 2 czerwca 2014 r.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika "Głos Szczeciński" (zwanego dalej "Dziennikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.gs24.pl

Zasady Plebiscytu
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Odbywa się w 2 kategoriach:
- Mała Miss - do 7 lat (włącznie)
- Mały Mister - do 7 lat (włącznie).

Udział
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w okresie od 21 marca 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. włącznie.
2. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie do redakcji kuponu zgłoszeniowego do udziału w Plebiscycie oraz zdjęcia
3. Zgłoszenia można dokonać na kuponie zgłoszeniowym wyciętym z Dziennika lub pobranym ze strony serwisu internetowego. Wypełniony i podpisany kupon zgłoszeniowy można dostarczać osobiście, listownie lub mailowo. W tym ostatnim przypadku konieczne jest przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanego kuponu.
4. Do kuponu zgłoszeniowego należy dołączyć również zdjęcie portretowe lub sylwetki Istnieje możliwość przekazania zdjęcia w formie elektronicznej. Zdjęcia przesyłane drogą elektroniczną powinny mieć minimalny rozmiar 800 x 600 px (przy rozdzielczości 100 dpi).
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii nie spełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).
6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
7. Organizator plebiscytu nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte Organizator, na wniosek osoby zgłoszonej bądź na podstawie własnej decyzji, usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
8. Organizator po zakończonym plebiscycie nie odsyła nadesłanych zdjęć.
9. Kupony zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy plebiscyt@gs24.pl (wpisując w temacie wiadomości Mała Miss) lub przynieść osobiście, lub wysłać pocztą na adres: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin z dopiskiem "Mała Miss i Mister".
10. W przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich prawo zgłoszenia dziecka mają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. W takim przypadku do kuponu zgłoszeniowego powinny zostać dołączone dane teleadresowe i numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego, który dokonuje zgłoszenia.
11. Przesyłając zgłoszenie rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego uczestnika plebiscytu wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Plebiscytu swoich danych osobowych i danych osobowych zgłaszanych dzieci, a także zgodę na publikację wizerunku własnego lub wizerunku dziecka oraz imienia i nazwiska w Dzienniku oraz na stronach serwisu internetowego na potrzeby organizacji Plebiscytu.
12. Uczestnik Plebiscytu oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanych materiałów oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
13. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanych fotografii do celów związanych z realizacją Plebiscytu.
14. Uczestnicy Plebiscytu oraz ich opiekunowie prawni nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
15. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.
2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
- SMS-em w terminie od 18 kwietnia 2014 r. do dnia 18 maja 2014 r., do godziny 24.00
- złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Szczeciński", Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin
w terminie do 15 maja 2014 r., do godziny 18.00.
Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wydaniach piątkowych Dziennika w okresie trwania głosowania.
4. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
5. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:

Kategoria Mała Miss GS.MISS.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy)

Kategoria Mały Mister GS.MISTER.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy)

6. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
7. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. Tytuł Małej Miss i Mistera otrzymają dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w każdej z dwóch kategorii - oddanych za pomocą SMS-ów oraz na oryginalnych kuponach drukowanych w Dzienniku.
2. Po zakończeniu głosowania nazwiska laureatów Plebiscytu zostaną zamieszczone na łamach Dziennika oraz na stronach serwisu internetowego.
3. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na łamach Dziennika.
4. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od zakończenia głosowania.
5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
6. W przypadku nie odebrania upominków w powyższym terminie będzie można je odebrać w terminie do 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Organizatora. Po tym terminie pozostaną one własnością Organizatora.
7. Fundatorem nagrody dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Laureat.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik, wysyłający SMS w Plebiscycie, zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
3. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez Organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
4. Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez Organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych, wysyłając na adres mailowy plebiscyt@gk24.pl wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe. Numer infolinii +48 22 312 18 52.
5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
7. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: "Media Regionalne" Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem "Mała Miss".
8. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
9. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
11. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
12. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

a
ada

.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3