Regulamin loterii "Wygraj auto z Głosem"

Redakcja

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej „loterią” jest prowadzona pod nazwą „Wygraj auto z Głosem”.

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii zwanym dalej „Organizatorem” jest firma Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 5220103609, REGON 012047699.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria odbywa się na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego (w Słupsku - mieście na prawach powiatu oraz w powiatach słupskim, lęborskim, bytowskim oraz człuchowskim), gdzie odbywa się dystrybucja „Głosu Dziennika Pomorza”.

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria rozpoczyna się w dniu 09.10.2015 roku, a kończy w dniu 30.09.2016 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Kupony publikowane są codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach „Głosu Dziennika Pomorza” od dnia 09.10.2015 r. do dnia 12.07.2016 r., z wyjątkiem dni 11.11.2015 r., 25.12.2015 r., 26.12.2015 r., 01.01.2016 r., 06.01.2016 r., 28.03.2016 r., 03.05.2016 r., 26.05.2016 r. (w sumie 230 dni wydawniczych).
Kupony dla Prenumeratorów, dostarczane są wyłącznie Prenumeratorom „Głosu Dziennika Pomorza” (dotyczy prenumeratorów prasy tradycyjnej) do 20-go dnia danego miesiąca, czyli października, listopada, grudnia, stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca. Kupony dla Prenumeratorów są zamieszczane w dodatku „Ekstra Magazyn”. Jest to dodatek dostępny wyłącznie w prenumeracie.

DANE OSOBOWE
7. Dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez Organizatora loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe uczestnika mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz celach marketingowych produktów i usług kontrahentów Organizatora. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika z loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i żądania usunięcia.
Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od spółki Polska Press Sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany adres e-mail / numer telefonu komórkowego zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem loterii, zwanym dalej „uczestnikiem” na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu), zameldowania na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
11. W loterii można wziąć udział wysyłając kupony wycięte z „Głosu Dziennika Pomorza” (wersja I), i/lub wysyłając kupony dla Prenumeratorów „Głosu Dziennika Pomorza” (wersja II).

WERSJA I
Codziennie od piątku, 09.10.2015 roku do wtorku, 12.07.2016 roku na łamach „Głosu Dziennika Pomorza” są publikowane kupony. Każdy kupon jest numerowany od 1 do 230, jest też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
Aby wziąć udział w loterii należy wyciąć i zebrać minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów ukazujących się w gazecie (zwanych dalej „zestawem kuponów”) i komplet taki przesłać lub dostarczyć pod jeden z podanych poniżej adresów Biur Loterii „Głosu Dziennika Pomorza” zwanych dalej „Biurem loterii”:
a) ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin;
b) ul. H. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk ;
c) ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin;
z dopiskiem „Wygraj auto z Głosem”.

Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: piątek 09.10.2015 r. - kupon nr 1; sobota 10.10.2015 r. - kupon nr 2; poniedziałek 12.10.2015 r. - kupon nr 3, wtorek 13.10.2015 r. - kupon nr 4, środa - 14.10.2015 r. - kupon nr 5; czwartek 15.10.2015 r. - kupon nr 6; piątek 16.10.2015 r. - kupon nr 7; sobota, 17.10.2015 r. - kupon nr 8, poniedziałek - 19.10.2015 r. - kupon nr 9, wtorek - 20.10.2015 r. - kupon nr 10 lub kupony z innych dziesięciu kolejnych wydań.
Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 01.07.2016 roku, kiedy mija ostatnia szansa na zebranie 10 kolejnych kuponów.

WERSJA II
Osoby, które na październik 2015 r. lub/i listopad 2015 r. lub/i grudzień 2015 r. lub/i styczeń 2016 r. lub/i luty 2016 r. lub/i marzec 2016 r. lub/i kwiecień 2016 r. lub/i maj 2016 r. lub/i czerwiec 2016 r. lub/i lipiec 2016 r. wykupią prenumeratę „Głosu Dziennika Pomorza” mogą wziąć udział w loterii, zbierając kupony dla Prenumeratorów zwane dalej „kuponami dla Prenumeratorów”. Każdy, kto wykupi prenumeratę na przynajmniej jeden z dziesięciu ww. miesięcy, otrzymuje do 20-go dnia danego miesiąca pięć „kuponów dla Prenumeratorów” na dany miesiąc.
Aby wziąć udział w loterii należy pojedynczy kupon dla Prenumeratorów przesłać lub dostarczyć pod jeden z adresów Biur Loterii „Głosu Dziennika Pomorza” z dopiskiem „Wygraj auto z Głosem”.

Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na ww. miesiące nie otrzyma do 20 - go dnia danego miesiąca dodatku „Ekstra Magazyn” w którym znajduje się pięć kuponów dla Prenumeratorów, wówczas powinna w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Po sprawdzeniu przez Organizatora, że uczestnik na pewno nie otrzymał pięciu kuponów dla Prenumeratorów, przesyła on na adres uczestnika odpowiednią liczbę kuponów dla Prenumeratorów.

12. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany zestaw kuponów, lub jeden kupon dla Prenumeratorów. Każde przesłane zgłoszenie bierze udział w losowaniu/ach.

13. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie 23 pełne zestawy), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów kuponów.
Osoby korzystające z prenumeraty „Głosu Dziennika Pomorza” mogą przesłać dowolną liczbę kuponów dla Prenumeratorów.
Można także zwiększyć swoje szanse w losowaniach poprzez uczestnictwo w loterii w każdej z ww. w pkt. 11 wersji.

14. Każdy zestaw kuponów, każdy kupon dla Prenumeratorów, powinny być przesłane w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku zestawów kuponów i/lub kilku kuponów dla Prenumeratorów w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
15. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi zestaw 10 kolejnych, następujących po sobie, oryginalnych, kuponów. Przynajmniej jeden kupon w komplecie musi zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 regulaminu). Podanie informacji o numerze telefonu, adresu e-mailowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu.

Prawidłowe zgłoszenie stanowi także kupon dla Prenumeratorów zawierający pola do wypełnienia przez uczestnika loterii tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 regulaminu). Podanie numeru telefonu, adresu e-mailowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu dla Prenumeratorów.

16. Kupony zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii lub nie zawierające podpisu pod oświadczeniem nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

Kupony dla Prenumeratorów zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii lub nie zawierające podpisu pod oświadczeniem nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

NAGRODY
17. Wykaz nagród:
Nagroda główna
Nagroda w postaci samochodu osobowego marki Dacia Duster 1,6 benzyna, 16V, 115 KM, rok produkcji 2015, kolor błękit morski D42, o wartości 48.020 brutto – 1 nagroda
Nagroda I stopnia
Nagroda w postaci samochodu osobowego marki Dacia Logan 1,2,benzyna, 16V,75 KM, rok produkcji 2015, kolor błękit morski D42, o wartości 29.302 brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 58.604 brutto.
Nagroda II stopnia
Nagroda w postaci samochodu osobowego marki Dacia Sandero 1,2, benzyna 16V, 75 KM, rok produkcji 2015, kolor błękit morski D42, o wartości 29.302 brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 58.604 zł brutto.
Nagrody III stopnia
Nagroda w postaci skutera ZIPP Quantum 50 ccm, silnik dwusuwowy, kolor czerwono – czarny o wartości 3.600 brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 7.200 zł brutto.
Nagrody IV stopnia
Nagroda w postaci tygodniowego pobytu dla dwóch osób z całodziennym wyżywieniem i 30 zabiegami leczniczymi w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku o wartości 1.998 zł - 2 nagrody o łącznej wartości 3.996 zł brutto.
Nagrody dodatkowe:
a)Telewizor LED Toshiba 48' o wartości 1.799 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 8.995 zł brutto;
b)Kamera SONY o wartości 800 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 4.000 zł brutto;
c)Tablet SAMSUNG Galaxy Tab 4 o wartości 599 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 2.995 zł brutto;
d)Ekspres do kawy SAECO o wartości 520 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 2.600 brutto;
e)Aparat Canon IXUS o wartości 379 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 1.895 zł brutto;
f)Bony Sodexho o wartości 300 zł -15 nagród o łącznej wartości 4.500 zł brutto;
g)Robot kuchenny Bosch o wartości 295,76 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 1478,80 zł brutto;
h)Sokowirówka MPM o wartości 199,99 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 999,95 zł brutto;

Wartość puli nagród wynosi 203.887,75 zł brutto (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 75/100).

LOSOWANIE NAGRÓD
18. Losowania nagród odbywają się w dniach 17.12.2015 r., 24.02.2016 r., 21.04.2016 r., 22.06.2016 r., 06.08.2016 r. Pierwsze losowanie odbywa się w Słupsku przy ul. H. Pobożnego 19. Drugie losowanie odbywa się w Szczecinie przy ul. Nowy Rynek 3. Trzecie, czwarte i piąte losowanie odbywa się w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 24.

19. Pierwsze losowanie.
W pierwszym losowaniu, które odbywa się w dniu 17.12.2015 r. biorą udział wszystkie zgłoszenia, które są dostarczone lub dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 10.12.2015 r.
Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda I stopnia,
Nagrody dodatkowe: 1 x telewizor, 1 x kamera, 1 x tablet, 1 x ekspres do kawy, 1 x aparat, 3 x bony Sodexho, 1 x robot, 1 x sokowirówka.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 15 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.

Po pierwszym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt. 11 i 15 regulaminu). Organizator sporządza kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

20. Drugie losowanie.
W drugim losowaniu, które odbywa się w dniu 24.02.2016 r. biorą udział wszystkie zgłoszenia, które są dostarczone lub dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 17.02.2016 r.
Podczas losowania losowane są następujące nagrody zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda II stopnia,
Nagrody dodatkowe: 1 x telewizor, 1 x kamera, 1 x tablet, 1 x ekspres do kawy, 1 x aparat, 3 x bony Sodexho, 1 x robot, 1 x sokowirówka.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 15 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.

Po drugim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt 11 i 15 regulaminu). Organizator sporządza kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

21. Trzecie losowanie.
W trzecim losowaniu, które odbywa się w dniu 21.04.2016 r. biorą udział wszystkie zgłoszenia, które są dostarczone lub dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 15.04.2016 r.
Podczas losowania losowane są następujące nagrody zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda I stopnia,
Nagrody dodatkowe: 1 x telewizor, 1 x kamera, 1 x tablet, 1 x ekspres do kawy, 1 x aparat, 3 x bony Sodexho, 1 x robot, 1 x sokowirówka.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 15 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

Po trzecim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt 11 i 15 regulaminu). Organizator sporządza kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

22. Czwarte losowanie.
W czwartym losowaniu, które odbywa się w dniu 22.06.2016 r. biorą udział wszystkie zgłoszenia, które są dostarczone lub dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 15.06.2016 r.
Podczas losowania losowane są następujące nagrody zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda II stopnia,
Nagrody dodatkowe: 1 x telewizor, 1 x kamera, 1 x tablet, 1 x ekspres do kawy, 1 x aparat, 3 x bony Sodexho, 1 x robot, 1 x sokowirówka.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 15 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

Po czwartym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt 11 i 15 regulaminu). Organizator sporządza kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

23. Piąte losowanie.
W piątym losowaniu, które odbywa się w dniu 06.08.2016 r. biorą udział wszystkie zgłoszenia, które są dostarczone lub dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 03.08.2016 r.
Podczas losowania losowane są następujące nagrody zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda główna,
2 x nagroda III stopnia
2x nagroda IV stopnia
Nagrody dodatkowe: 1 x telewizor, 1 x kamera, 1 x tablet, 1 x ekspres do kawy, 1 x aparat, 3 x bony Sodexho, 1 x robot, 1 x sokowirówka.
Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 15 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
24. Lista laureatów publikowana jest w „Głosie Dziennika Pomorza” w następujących terminach:
a) pierwsze losowanie – 18.12.2015 r.
b) drugie losowanie – 25.02.2016 r.
c) trzecie losowanie – 22.04.2016 r.
d) czwarte losowanie – 23.06.2016 r.
e) piąte losowanie - 08.08.2016 r.
oraz na stronach serwisów internetowych www.gk24.pl, www.gp24.pl oraz www.gs24.pl w dniu poszczególnych losowań.

ODBIÓR NAGRÓD
25. Nagrodę dodatkową oraz nagrodę III i IV stopnia laureat może odebrać w Biurze Loterii (wskazanym przez laureata telefonicznie) do dnia 31.08.2016 r.
W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona własnością Organizatora.
Laureat III stopnia zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku (gotówką w jednym z Biur Ogłoszeń znajdujących się w oddziałach Organizatora - Słupsku, Koszalinie lub Szczecinie) od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody. Nagrodę III stopnia laureat może zrealizować od 01. 08 2016 do 30.04.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

26. Przekazanie nagrody głównej oraz nagrody I i II stopnia następuje w salonie dealera (o dokładnym miejscu odbioru nagrody laureat jest informowany w piśmie lub podczas rozmowy telefonicznej), najpóźniej w dniu 31.08.2016 r. Laureat nagrody głównej oraz nagrody I i II stopnia zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku (gotówką w jednym z Biur Ogłoszeń znajdujących się w oddziałach Organizatora - Słupsku, Koszalinie lub Szczecinie) od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.

27. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora na koszt własny. Koszt dojazdu do Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku ponosi laureat.

28. Laureatom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub zamiany wygranej nagrody na inną.

29. Nagrody należy odbierać legitymując się dokumentem tożsamości z adresem zameldowania zgodnym z podanym na kuponie lub kuponie dla Prenumeratorów. Jeśli laureat nie posiada w dokumencie tożsamości adresu zameldowania, wówczas musi przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające jego adres zameldowania zgodny z podanym na kuponie lub kuponie dla Prenumeratorów. Wszystkie nagrody w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem. W przypadku nagrody głównej oraz nagród I, II, III stopnia wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
30. Organizator oświadcza, iż nagrody są wręczane, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
31. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
32. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej do dnia 16.09.2016 r. (data wpływu do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie są uwzględniane.

33. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Wygraj auto z Głosem - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania oraz podpis.

34. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
35. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

36. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

38. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w Biurze Loterii „Głosu Dziennika Pomorza” w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 24, w Biurze Loterii „Głosu Dziennika Pomorza” w Słupsku przy ul. Pobożnego 19 oraz w Biurze Loterii „Głosu Dziennika Pomorza” w Szczecinie przy ul. Nowy Rynek 3, a także na stronach internetowych www.gk24.pl, www.gp24.pl oraz www.gs24.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzyma on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Biuro Loterii ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Wygraj auto z Głosem - regulamin”.

39. Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 09:00 do 15:00.

40. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

41. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

t
tomek

Dlaczego prenumeratorzy wersji cyfrowej są pominięci? Bardzo słabe!!!

 

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3