Regulamin konkursu pod nazwą Twoje 100 dni do matury

DM
Udostępnij:

REGULAMIN KONKURSU „100dniówka - Twoje sto dni do Matury”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "100dniówka - Twoje sto dni do Matury" zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, województwie zachodniopomorskim oraz w Słupsku i powiatach słupskim i bytowskim, w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. od godziny 08:00:00 do 7 marca 2021 r. do godz. 23:59:59.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Regulamin jest udostępniony w serwisach: GS24.pl GK24.pl GP24.pl

II.DEFINICJE

1. Konkurs – Konkurs pod nazwą "100dniówka - Twoje sto dni do Matury” organizowany jest przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
3. Uczestnik – W konkursie mogą wziąć uczniowie klas maturalnych z 2021 r. ze szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego i Słupska oraz powiatów: słupskim i bytowskim.
Uczestnikiem Konkursu stają się uczniowie klas maturalnych, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz dokonali prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie osobiście lub za zgodą przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
4. Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody. Laureatem nagrody są osoby, które wystąpiły w filmie, ukazane są na zdjęciu, jak i te które są jego twórcą.
5. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
6. Zadanie konkursowe - polega na: Stworzeniu przez uczestników konkursu materiału: video lub zdjęcia (animacje zdjęciowe, kolaże) zdjęciowej oraz wysłaniu go poprzez formularz na stronie https://plebiscyt.gk24.pl/ankieta/600824. Zgłoszony materiał ma obrazować hasło główne konkursu tj. Studniówka - pokaż Twoje 100 dni do matury. Pokaż to jak przygotowujesz się do matury, relaksujesz, odpoczywasz, spędzasz czas ze znajomymi.
Przesłany materiał video może być wykonany w dowolnej technice i dowolnym urządzeniem, mieć formę filmu o długości maksimum 3-minutowego, zostać stworzony w języku polskim, przesłany na adres podany w pkt III.1.a w formacie i w minimalnej rozdzielczości 640p.
Przesłane zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru pliku: 10 MB, minimalna rozdzielczość obrazu: 1024x768px.
Każdy film lub zdjęcie (animacje zdjęciowe, kolaże) musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej opublikowany lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie. Materiały zgłoszeniowe do konkursu nie mogą naruszać prawa autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich, dóbr osobistych i zasad współżycia społecznego. Przesyłając film lub zdjęcie należy posiadać zgody osób w nim występujących na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku w celach i na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem.
W filmie nie mogą być wykorzystane produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji czy reklamy jest niedozwolona.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a. Przesłania wykonanego materiału w terminie od dnia 17 lutego 2021 r. od godziny 08:00:00 do 7 marca 2021 r. do godz. 23:59:59 poprzez formularz zamieszczony na https://plebiscyt.gk24.pl/ankieta/600824.
b. Podania następujących danych w formularzu zgłoszeniowym:
1) Imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
2) Danych kontaktowych osoby zgłaszającej.
3) Imion, nazwisk i numerów telefonów osób występujących w zgłoszonym materiale (video lub zdjęcie) oraz twórców zgłoszonego materiału.
4) Nazwy klasy.
5) Nazwy szkoły.
c. Akceptacja zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Wysłanie zgłoszenia konkursowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez wszystkie osoby występujące oraz zgłaszające materiał konkursowy.
3. Osoba zgłaszająca podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu osób po uzyskaniu upoważnień tych osób, zaś w przypadku osób niepełnoletnich po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych tych członków zespołu. W przypadku braku stosowanych upoważnień zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkich członków zespołu/ich opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie) lub członków zespołu którzy nie udzielili stosownych upoważnień zgodnie z zasadami powyższymi.
3. Wysłanie pracy konkursowej wiąże się z akceptacją publikacji filmu lub zdjęcia konkursowego z wizerunkiem osób w serwisach: GS24.pl GK24.pl GP24.pl oraz na fanpage’ach GS24.pl GK24.pl GP24.pl w serwisie Facebook. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku są integralną częścią formularza zgłoszeniowego i ich akceptacja jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie
4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a) są uczniami klasy maturalnej,
b) są członkami jednej szkoły,
c) ukończyły 18. rok życia,
d) nie ukończyły 18. roku życiu, ale uzyskały uprzednio zgodę swoich opiekunów prawnych,
e) posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego, w Słupsku lub powiatach słupskim, bytowskim,
f) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności dostępne na stronie www.gk24.pl/100dniowka i www.prywatnosc.polskapress.pl
g) Uczęszczają do szkoły znajdującej się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w Słupsku lub powiatach słupskim, bytowskim,
h) udzieliły wymagane zgody.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego i najbardziej kreatywnego filmu lub zdjęcia (animacje zdjęciowe, kolaże) spełniającego kryteria, o których mowa w rozdziale II, pkt 6.
2. Przesłany materiał musi być ciekawy, nowatorski, kreatywny i autorski oraz nie być nigdzie wcześniej publikowany ani nagradzany.
3. W konkursie może wziąć udział uczeń lub zespół składający się z uczniów danej szkoły.
4. Informacja dotycząca konkursu będzie opublikowana w serwisach: GS24.pl GK24.pl GP24.pl
5. Prace będą oceniane przez jury konkursowe składające się z przedstawicieli organizatora.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę kryteria:
a) zgodność zgłoszonego materiału z tematyką konkursu,
b) kreatywność, pomysłowość,
c) jakość techniczna, w tym estetyka pracy.
6. Z chwilą przesłania pracy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z pracy (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Pracy do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

V. NAGRODY

1.Organizator Konkursu za najlepszy film lub zdjęcie przyzna następujące nagrody:

I miejsce: nagroda pieniężna dla Laureata zgłoszonego filmu lub zdjęcia w wysokości 2000 zł.

II miejsce: nagroda pieniężna dla a Laureata zgłoszonego filmu lub zdjęcia w wysokości 1000 zł.

III miejsce: nagroda pieniężna dla Laureata zgłoszonego filmu lub zdjęcia w wysokości 500 zł.

2. Nagroda za najlepszy film lub zdjęcie zostanie podzielona w równych częściach między osoby tworzące zwycięski materiał (występujące w nim i go tworzące).
3. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
4. Nagroda zostanie przelana zwycięzcom na wskazane konta bankowe po uprzednim kontakcie na podane numery telefonów.
5. Wartość pojedynczych nagród przyznanych zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i zgodnie z pkt. V ust. 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego
6. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.03.2021 r.
2. Dane i wizerunki zwycięzców (imię i nazwisko oraz zwycięski film) zostaną opublikowane w serwisach: GS24.pl GK24.pl GP24.pl, na fanpage’ach GS24.pl GK24.pl GP24.pl w serwisie Facebook oraz w Głosie Koszalińskim.
3. Komisja Konkursowa wyłoni najlepszy film lub zdjęcie, którego Laureat/ci otrzymają nagrodę finansową do równego podziału.
4. Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność zgłoszonego materiału z tematyką konkursu,
b) kreatywność, pomysłowość,
c) jakość techniczna, w tym estetyka pracy.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z konkursu.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Polska Press Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Reklamacja – konkurs "100dniówka"
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – konkurs „100dniówka”
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „100dniówka - Twoje sto dni do Matury”
NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu/loterii/plebiscytu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie/loterii/plebiscycie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
·innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane z __________/ od __________.

8.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe.

Firmy mają problem. Dlaczego? Zobacz wyniki badania

Wideo

Materiał oryginalny: Regulamin konkursu pod nazwą Twoje 100 dni do matury - Głos Koszaliński

Dodaj ogłoszenie