Nasza Loteria

Regulamin konkursu pod nazwą „konkurs fotograficzny Na szlaku Baltic Pipe”

red

Regulamin konkursu pod nazwą „konkurs fotograficzny Na szlaku Baltic Pipe” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „konkurs fotograficzny Na szlaku Baltic Pipe” (zwany dalej „Konkursem”).
 3. Konkurs polega na przesłaniu fotografii przedstawiającej miejsce kulturalno-historyczne lub przyrodnicze, wykonane w woj. wielkopolskim, lubuskim lub zachodniopomorskim oraz krótkiego opisu miejsca uwiecznionego na fotografii. Fotografia nie powinna zawierać wizerunku osób.
 4. Konkurs organizowany będzie w dniach od 31.07.2020 r. do 25.08.2020 r. w gazetach regionalnych: „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Lubuska”, „Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński” oraz odpowiadających im serwisach regionalnych: gloswielkopolski.pl, gazetalubuska.pl, gs24.pl i gk24.pl.
 5. Fundatorem nagród jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Art. 2
Warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie od 13. roku życia po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego.
 2. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do przesłania fotografii wraz z opisem w ramach kategorii konkursowych określonych w Art. 3 ust. 2, wypełniając ankietę, do której link znajduje się w artykule zapowiadającym Konkurs.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz Fundatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  a) Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i opisu oraz posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie jej dla celów Konkursu,
  b) Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanej fotografii wraz z podaniem swoich danych osobowych oraz opisu, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość redagowania nadesłanego opisu na potrzeby publikacji w mapie turystycznej
  c) Wyraża zgodę na powielenie fotografii oraz opisu wraz z podaniem swoich danych osobowych na mapie turystycznej, która zostanie m.in. dołączona jako darmowy dodatek do weekendowego wydania wszystkich zaangażowanych w Konkurs tytułów prasowych o zasięgu wojewódzkim oraz będzie dystrybuowana bezkosztowo do celów promocyjno-informacyjnych przez Fundatora oraz przez podmioty którym dystrybucję powierzył. Uczestnik konkursu zrzeka się z tego tytułu wynagrodzenia,
  d) Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz opis (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Zgłaszanie fotografii będzie odbywało się w dniach od 31.07.2020 r. do 25.08.2020 r.
 2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają fotografię oraz opis w jednej z sześciu kategorii:
  a) Zdjęcie miejsca kulturalno-historycznego w województwie wielkopolskim
  b) Zdjęcie miejsca przyrodniczego w województwie wielkopolskim
  c) Zdjęcie miejsca kulturalno-historycznego w województwie lubuskim
  d) Zdjęcie miejsca przyrodniczego w województwie lubuskim
  e) Zdjęcie miejsca kulturalno-historycznego w województwie zachodniopomorskim
  f) Zdjęcie miejsca przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim
 3. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną fotografię w jednej, wybranej przez siebie kategorii wraz z opisem zawierającym maksymalnie 1500 znaków.
 4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
  z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 art. 1 oraz prawem.

Art. 4
Nagrody w Konkursie oraz ogłoszenie wyników

 1. W każdej kategorii opisanej w pkt. 2 art. 3 zostaną przyznane następujące nagrody:
  a) nagroda główna: kamera Go Pro, plecak, torba materiałowa, konkursowa mapa turystyczna, książka „Wielka księga prawdziwych tropicieli” autor Wajrak Adam
  b) 5 nagród dodatkowych: plecak, stacja ładująca, torba materiałowa, konkursowa mapa turystyczna, książka „Wielka księga prawdziwych tropicieli” autor Wajrak Adam
  c) dla 100 Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi prześlą konkursowe fotografię dla dowolnej kategorii dla województwa wielkopolskiego, nagrody w postaci książek „Wielka księga prawdziwych tropicieli” autor Wajrak Adam
  d) dla 100 Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi prześlą konkursowe fotografię dla dowolnej kategorii dla województwa lubuskiego, nagrody w postaci książek „Wielka księga prawdziwych tropicieli” autor Wajrak Adam
  e) dla 100 Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi prześlą konkursowe fotografię dla dowolnej kategorii dla województwa zachodniopomorskiego, nagrody w postaci książek „Wielka księga prawdziwych tropicieli” autor Wajrak Adam
 2. Laureaci, którzy otrzymają nagrodę główną lub nagrody dodatkowe wymienione w Art. 4 pkt. 1 a i b, nie otrzymają dodatkowych książek z tytułu nagród pocieszenia wymienionych w Art. 4 pkt. 1 c, d i e.
 3. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii Organizator opublikuje wybrane fotografie w mapie turystycznej: Na szlaku Baltic Pipe
 4. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora Nagród.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną o tym powiadomieni nie wcześniej niż 7.09.2020 r.
 6. Nagrody zostaną do zwycięzców dostarczone przez Organizatora za pomocą usług pocztowych.
 7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Konkursu przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu. W tym przypadku obowiązują przepisy Art. 21 ust.1, pkt 68 wskazanej ustawy, które zwalniają laureatów z odprowadzenia podatku od nagród.

Art. 5
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „konkurs fotograficzny Na szlaku Baltic Pipe”
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected] .

  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected].


 2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.


 3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.


 4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
  • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
  • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych
  • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  • Fundatorowi Nagród dla realizacji celów promocyjnych, informacyjnych i wizerunkowych, także w zakresie prawidłowego wywiązania się z postanowień zawartej umowy sponsoringu.


 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
  W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
  W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.

  W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.


 6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

od 12 lat
Wideo

Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński