Menu Region
Głos Szczeciński

Regulamin plebiscytu

SuperPierwszaki

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Superpierwszaki” edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”


Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, wydawca Dziennika „Głos Szczeciński” i serwisu www.gs24.pl
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Superpierwszaki”.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu spośród zgłoszonych klas pierwszaków najsympatyczniejszej zdaniem czytelników. Plebiscyt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Szczecina i terenu byłego woj. szczecińskiego. Założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie dodanych zdjęć i umożliwienie czytelnikom i internautom głosowania na zgłoszone kandydatury.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 23.10.2017 r. do dnia 8.12.2017 r.
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Agnieszka Stach i Marta Rospara.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu internetowego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być klasa pierwszaków. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanych dalej opiekunem dziecka), może wziąć udział pierwsza klasa szkoły podstawowej zgłoszona przez przedstawiciela szkoły.
2. Kandydaturę – zdjęcie pierwszej klasy może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel szkoły, będący użytkownikiem serwisu internetowego Dziennika i posiadający ważne konto w tym serwisie.
3. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego, posiadający ważne konto w tym serwisie.
5. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 6.
8. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
10. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie.
11. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora.
12. Autor fotografii, dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu, zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
13. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.
14. Autor fotografii – Uczestnik - gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 23.10.2017 r. od godz. 00:00:01 do 23.11.2017 r. do godz. 23:59:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. zdjęcie lub zdjęcia (maks. 8 zdjęć),
b. nazwę klasy i szkoły podstawowej – wpisane w polu „Nazwa”,
c. opis grupy, np. imiona dzieci lub informacje o szkole – w polu „Opis”,
d. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23:59:59 w dniu 23.11.2017 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. W dniu 25.11.2017 r. na stronie internetowej Dziennika zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 24.11.2017 r. od godz. 00:00:01 do 8.12.2017 r. do godz. 23:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
Dziennika (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks przypisany kandydatowi. po kropce wpisując numer wybranego kandydata/
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej Tygodnika (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 24.11.2017 r. od godz. 00:00:01 do 30.11.2017 r. do godz. 23:59:59
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 24.11.2017 r. od godz. 00:00:01 do 30.11.2017 r. do godz. 23:59:59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie Tygodnika
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 2 głosy Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej oraz aplikacji internetowej Facebook.
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 22.12.2017 r. na łamach Dziennika.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
a. Laureaci, którzy zajmą I miejsce:
• wycieczka do ZOO Eberswalde
• zaproszenie na lody do Cukierni Dolce Via
• oryginalne szaliki od Pogoni '04
• wyskokowa sesja fotograficzna w studio BlueBalloons
• 2 godziny gry w Dragon Laser Tag z możliwością skorzystania z VIP Room podczas pobytu
• zaproszenie na lekcję muzealną z oprowadzeniem oraz na wystawę interaktywną Eureka Ruchu w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
• zaproszenie do kina Helios
• zaproszenie na warsztaty rękodziełaEssy Floresy
• zaproszenie do Parku Trampolin Fun Jump

b. Laureaci, którzy zajmą II miejsce:
• oryginalne szaliki od Pogoni '04
• 2 godziny gry w Dragon Laser Tag z możliwością skorzystania z VIP Room podczas pobytu
• warsztaty kulinarne "Warzywem do Góry" prowadzone przez Magdalenę Ossowską w Kulinarnym zaproszenie na lekcję muzealną z oprowadzeniem w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
• zaproszenie do kina Helios
• zaproszenie na zajęcia z robotyki Robot Fun
• zaproszenie do Parku Trampolin Fun Jump

c. Laureaci, którzy zajmą III miejsce:
• oryginalne szaliki od Pogoni '04
• 2 godziny gry w Dragon Laser Tag z możliwością skorzystania z VIP Room podczas pobytu
• warsztaty kulinarne "Warzywem do Góry" prowadzone przez Magdalenę Ossowską w Kulinarnym Rollercoasterze
• zaproszenie na lekcję muzealną z oprowadzeniem w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
• zaproszenie do Parku Trampolin Fun Jump

d. Laureaci, którzy zajmą IV miejsce:
• warsztaty kulinarne "Warzywem do Góry" prowadzone przez Magdalenę Ossowską w Kulinarnym Rollercoasterze
• zaproszenie do Parku Trampolin Fun Jump

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone indywidualnie lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji, mieszczącej się pod adresami: Nowy Rynek 3 w Szczecinie Organizator nie wysyła nagród.
5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 30 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres plebiscyt@gk24.pl z dopiskiem Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).