Osobowość Roku 2017 | Regulamin plebiscytu

lo

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „ Osobowość Roku 2017”.
3.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania sms i na kuponach „Osobowości Roku 2017” w wymienionych w Art. 1 pkt.5 kategoriach. Laureaci zostaną wybrani przez Czytelników Głos Szczeciński i Internautów serwisu gs24.pl
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 22.12.2017 r. od godziny 00:00:01 do dnia 23.02.2017 r. do godziny do godz. 21:59:59.
5.Plebiscyt prowadzony będzie w następujących kategoriach:
a. „Osobowość Roku 2017 – Kultura i Sport”,
b. „Osobowość Roku 2017 - Działalność społeczna i charytatywna”,
c. „Osobowość Roku 2017 – Samorządność i społeczność lokalna” ,
d. „Osobowość Roku 2017 – Biznes”.
6. Plebiscyt będzie prowadzony w trzech etapach:
a. Nominacje kandydatów trwać będą w okresie od 22.12.2017 r. od godziny 00:00:01 do 12.01.2018 r. do godz. 23:59:59
b. Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu będzie trwać w okresie
od 12.01.2018 r. od godziny 00:00:01 do 6.02.2018 r. do godz. 21:59:59
c. Głosowanie w drugim, wojewódzkim etapie plebiscytu będzie trwać w okresie
od 9.02.2018 r. od godziny 00:00:01 do 23.02.2018 r. do godz. 21:59:59
7.Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu będzie prowadzone osobno
w powiatach: choszczeńskim, goleniowskim, gryfińskim, polickim i stargardzkim oraz w miastach: Szczecin, Świnoujście i pow. kamieński.
8.Organizator powołuje komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora:
Krzysztof Nałęcz, Ynona Husaim-Sobecka, Jaroslaw Jaz.
9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej,
a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby zgłoszone do udziału w plebiscycie przez Czytelników „Głos Szczeciński” i Użytkowników serwisu: gs24.pl z zastrzeżeniem konieczności uzyskania akceptacji zgłoszenia przez Komisję.
2.Kandydatami w plebiscycie będą także osoby nominowane do udziału w plebiscycie przez Kolegium redakcyjne Głosu Szczecińskiego
Komisja w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego.
3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury
z plebiscytu. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej
w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa
w pkt. 5.
7.Głosy sms można oddawać tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając
z sieci polskich operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
9.Organizator zastrzega, że uwzględniane będą jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
w szczególności:
a.Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą
w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b.Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I.Zgłaszanie kandydatur
1.Etap przyjmowania zgłoszeń kandydatów będzie trwał w okresie od 22.12.2017 r. od godz. 00:00:01 do 12.01.2018 r. do godz. 23:59:59.
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.wskazanie miasta / powiatu z którego pochodzi nominowany,
b.wskazanie kategorii,
c.imię i nazwisko nominowanego,
d.miejscowość,
e.dodatkowe informacje o nominowanym (np. stanowisko),
f.uzasadnienie nominacji,
g.telefon nominowanej os.,
h.adres e-mail nominowanej os.,
i.imię i nazwisko oraz nr tel. os. dokonującej zgłoszenia.
3.Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.gs24.pl/osobowosc
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszeń przez Komisję. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 17.01.2018 r. na stronie internetowej gs24.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie – etap pierwszy, powiatowy
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 12.01.2018 r. od godz. 00:00:01 do 6.02.2018 r. do godz. 21:59:59 na następujących warunkach:
a.Głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głosu Szczecińskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks przypisany kandydatowi, po kropce wpisując numer wybranego kandydata, który jest dostępny na portalu Dziennika
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
f.Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników etapu powiatowego Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia etapu powiatowego Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach etapu powiatowego Plebiscytu;
h.W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem kuponów plebiscytowych (dalej jako „kupon”) poprzez czytelne wypełnienie i wskazanie wybranych kandydatów i będzie trwało od 12.01.2018 r. od godz. 00:00:01 do 5.02.2018 r. do godz. 15:59:59 na następujących warunkach.:
a.kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w Dzienniku w okresie trwania głosowania,
b.na jednym kuponie plebiscytowym można zagłosować na każdą z kategorii Plebiscytu,
c.głos oddany poprzez kupon ma wartość 1 głosu,
d.wypełnione kupony należy dostarczyć do redakcji „Głosu Szczecińskiego”: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin – listownie lub osobiście, z dopiskiem „Osobowość Roku”,
e.kupony dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę,
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną ilość głosów za pośrednictwem kuponów.
2.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium oraz oryginalnych kuponów.
3.W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach choszczeńskim, goleniowskim, gryfińskim, polickim i stargardzkim i w miastach: Szczecin, Świnoujście i pow. kamieński, i w każdej z czterech kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów uzyska awans do drugiego etapu (finału) plebiscytu. Do finału plebiscytu awansuje 1 kandydat. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie.
4.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wszyscy kandydaci z taką samą, największą liczbą głosów uzyskają awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) plebiscytu.

III. Głosowanie – etap drugi, wojewódzki
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 9.02.2018 r. od godz. 00:00:01 do 23.02.2018 r. do godz. 21:59:59 na następujących warunkach:
a.Głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głos Szczeciński” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks przypisany kandydatowi, po kropce wpisując numer wybranego kandydata, który jest dostępny na portalu Dziennika;
c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
f. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
w wynikach Plebiscytu;
h.W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem kuponów plebiscytowych (dalej jako „kupon”) poprzez czytelne wypełnienie i wskazanie wybranych kandydatów i będzie trwało od 9.02.2018 r. od godz. 00:00:01 do 21.02.2018 r. do godz. 15:59:59 na następujących warunkach.:
g.kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w Dzienniku w okresie trwania głosowania,
h.na jednym kuponie plebiscytowym można zagłosować na każdą z kategorii Plebiscytu,
i.głos oddany poprzez kupon ma wartość 1 głosu,
j.wypełnione kupony należy dostarczyć do redakcji „Głosu Szczecińskiego”: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin – listownie lub osobiście, z dopiskiem „Osobowość Roku”,
k.kupony dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę,
l.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną ilość głosów za pośrednictwem kuponów.
5.O zwycięstwie w finale Plebiscytu decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium oraz oryginalnych kuponów.
3.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba, która w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu zdobyła większą liczbę głosów.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 2.03.2018 r. na stronie internetowej gs24.pl oraz na łamach „Głosu Szczecińskiego”.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy etapu powiatowego (I miejsce) w poszczególnych powiatach (miastach) i kategoriach otrzymają pamiątkowy dyplom.
3.Zwycięzcy etapu finałowego, w każdej z kategorii otrzymają następujące nagrody: statuetkę, pamiątkowy dyplom, weekendowy pobyt SPA dla dwóch osób. Dodatkowo laureaci miejsc 1-3 otrzymają zaproszenia na wydarzenie artystyczne w Szczecinie.
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenie plebiscytu, która odbędzie z w Szczecinie lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie „Głosu Szczecińskiego” mieszącej się pod adresem: Nowy Rynek 3 w Szczecinie. Organizator nie wysyła nagród.
6.W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 30 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
7.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Organizator może przyznać laureatom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje
1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres redakcji „Głosu Szczecińskiego”: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin, z dopiskiem Reklamacja.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

Dodaj ogłoszenie