MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura z historii 2023 już się zakończyła. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Typy zadań, tematy wypracowań i informacje o egzaminie

Magdalena Konczal
Co trzeba umieć na maturę z historii 2023?
Co trzeba umieć na maturę z historii 2023? Przemysław Świderski/ Polska Press
Matura z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się dzisiaj, 18 maja o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 12.00. Arkusze CKE pojawiły się w tym materiale. Uczniowie dzielą się tym, co było na maturze z historii i na jakie tematy musieli napisać wypracowanie. W tym tekście znajdziecie typy zadań na maturze oraz wymagania egzaminacyjne.

Spis treści

Arkusze CKE. Matura rozszerzona z historii

Arkusze CKE zostały opublikowane po godzinie 14. W zależności od formuły matury, odpowiednie arkusze znajdziesz poniżej:

Matura 2023: historia na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura z historii w formule 2015, poziom rozszerzony – arkusz CKE

Opinie uczniów po maturze z historii i tematy wypowiedzi pisemnej

Uczniowie zakończyli już pisanie egzaminu. Dzielą się swoimi opiniami dotyczącymi matury z historii i zdradzają, jakie tematy wypracowań pojawiły się na egzaminie.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci matura z historii?

Egzamin ten jest różnie postrzegany przez uczniów. Sporo osób przyznaje, że zadania nie były bardzo wymagające, ale wypracowanie już tak. Jakie były tematy wypracowań?

Tematy dla osób zdających egzamin w formule 2023:

 1. W życiu politycznym państwa polskiego w okresie XI–XII wieku dominowały tendencje decentralizacyjne. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji panowanie trzech wybranych władców z tego okresu.
 2. Rewolucja amerykańska i francuska z końca XVIII wieku miały podobne przyczyny. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.
 3. Zimna wojna osiągnęła apogeum w latach 50. XX wieku. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, charakteryzując trzy wybrane wydarzenia z tego okresu.

Matura 2023: Historia, poziom rozszerzony – arkusz CKE i odp...

Tematy dla osób zdających egzamin w formule 2015:

 1. Porównaj pozycję władcy w państwach starożytnego Bliskiego Wschodu oraz w starożytnym Rzymie okresu cesarstwa. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
 2. Scharakteryzuj wpływ przywilejów szlacheckich na rozwój społeczeństwa stanowego w Polsce w XIV–XV wieku.
 3. Scharakteryzuj genezę, przebieg i następstwa wojny trzydziestoletniej.
 4. Scharakteryzuj rolę kultury w utrzymaniu i kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków w XIX wieku.
 5. Przedstaw i oceń zmiany w rolnictwie od II RP do upadku PRL. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

Matura z historii 2023. Najważniejsze informacje o egzaminie

Matura rozszerzona z historii odbyła się 18 maja 2023 (czwartek), trwała od godz. 9.00 do 12.00. Zdający zmierzyli się z zadaniami opartymi na grafikach, mapach czy karykaturach. Do rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych krótszej i dłuższej wypowiedzi musieli wykorzystać swoją wiedzę z poszczególnych epok historycznych.

Na maturze w 2023 i 2024 obowiązują ułatwienia, także w przypadku egzaminu z historii. Zgodnie z Aneksem do Informatora w tym oraz w kolejnym roku zmniejszony jest limit słów w wypracowaniu (ostatnie zadanie). Wynosi on 300 wyrazów (od 2025 roku będzie to już minimum 500 wyrazów). Egzamin z historii będzie wyglądał podobnie jak ten obowiązujący w formule 2015, choć znajdą się w nim też pewne modyfikacje. Warto było więc dokładnie przejrzeć wymagania egzaminacyjne wraz z aneksem.

Czas przeznaczony na pracę ucznia wynosi 180 minut (może on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz ma szansę zdobyć 60 punktów. Zadania zamknięte stanowią ok. 20 proc. całego arkusza (6-9 zadań), otwarte krótkiej odpowiedzi ok. 80 proc. (22-26 zadań), a zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi jest jedno (wypracowanie, można zdobyć za nie maksymalnie 15 punktów).

Najważniejsze informacje o maturze z historii w formule 2015: termin, typy zadań i przedmioty, które można wziąć ze sobą na egzamin. Zobacz arkusz CKE.

Matura z historii 2023 w formule 2015, poziom rozszerzony za...

W tym samym czasie do egzaminu przystąpią uczniowie zdający maturę z historii w formule 2015.

Wymagania egzaminacyjne na maturę rozszerzoną z historii 2023. Co się zmieniło?

Egzamin maturalny w 2023 roku przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie podstawy programowej). Warto więc dobrze przejrzeć Aneks do Informatora 2023 i 2024.

Na maturę z historii 2023 (poziom rozszerzony) uczeń powinien znać następujące kręgi tematyczne:

 • Pradzieje i historia starożytnego Wschodu;
 • Świat starożytnych Greków;
 • Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu;
 • Bizancjum i świat islamu;
 • Europa wczesnego średniowiecza;
 • Europa w okresie krucjat;
 • Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy;
 • Polska w okresie wczesnopiastowskim;
 • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;
 • Europa późnego średniowiecza;
 • Polska w XIV–XV w.;
 • Kultura średniowiecza;
 • Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej;
 • Czasy renesansu;
 • Reformacja i jej skutki;
 • Europa w XVI–XVII w.;
 • Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów;
 • Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
 • Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa;
 • Renesans w Polsce;
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.;
 • Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.;
 • Europa w dobie oświecenia;
 • Rewolucje XVIII w.;
 • . Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja);
 • Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie);
 • Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej;
 • Epoka napoleońska;
 • Europa i świat po kongresie wiedeńskim;
 • Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848;
 • Powstanie styczniowe i jego następstwa;
 • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe;
 • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • I wojna światowa;
 • Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej;
 • Europa i świat po I wojnie światowej;
 • Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym;
 • Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej;
 • Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej;
 • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej;
 • Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej;
 • Świat na drodze do II wojny światowej;
 • Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września)
 • II wojna światowa i jej etapy;
 • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką;
 • Niemiecka polityka eksterminacji;
 • Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju;
 • Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny;
 • Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty;
 • Przemiany cywilizacyjne na świecie;
 • Świat na przełomie tysiącleci;
 • Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948);
 • Stalinizm w Polsce i jego erozja;
 • Polska w latach 1957–1981;
 • Dekada 1981–1989;
 • Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku.
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne zawarte są w Aneksie do Informatora 2023 i 2024. Warto dokładnie się z nimi zapoznać, by wiedzieć, jaki zakres materiału trzeba znać.

Zmiany na maturze rozszerzonej z historii 2023

W związku z tym, że matura w 2023 roku odbywa się w nowej formule, ale też na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej, pojawiają się dwie istotne zmiany:

 • Minimalna liczba słów w wypracowaniu to 300 (od 2025 roku będzie ona wynosiła 500);
 • Zmniejsza się zakres materiału, który uczniowie muszą przyswoić. Szczegóły znajdują się w Aneksie do Informatora.
Z czym uczniowie mają problemy na maturze? A z którymi zadaniami sobie dobrze radzą?

Kolejne zmiany na maturze 2023. CKE po przeanalizowaniu matu...

Typy zadań na maturze z historii 2023

Wiemy już, jaki zakres materiału obowiązuje uczniów, którzy przystępują do matury z historii w 2023 roku. Jak wyglądają zadania w arkuszu? Warto było przejrzeć te, występujące w arkuszu pokazowym oraz na maturze próbnej, która odbyła się w grudniu 2022. Zasadniczo nie będą się one dużo różnić od tych z matury w formule 2015.

Na maturze z historii 2023 możemy spotkać się z następującymi typami zadań:

 • Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy będzie trzeba odpowiedzieć na pytania zawarte w arkuszu;
 • Na podstawie przedstawionej grafiki należy omówić dane zagadnienie historyczne;
 • Kierując się własną wiedzą, będzie trzeba uporządkować chronologicznie określone wydarzenia;
 • Uczniowie będą musieli określić czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe;
 • Na podstawie przedstawionej karykatury maturzyści będą musieli omówić określone zagadnienie historyczne;
 • Maturzyści będą mieli do napisania dłuższą wypowiedź na jeden z wybranych tematów.

Na egzaminie najczęściej pojawiają się zadania o następującej treści:

 • Rozstrzygnij, czy źródło/plakat…
 • Oceń prawdziwość stwierdzeń…
 • Wyjaśnij, odwołując się do faktografii…
 • Podaj nazwy...
 • Wymień...
 • Uzasadnij…

Wypracowanie na maturze rozszerzonej z historii 2023

Na egzaminie z historii (poziom rozszerzony) uczeń musi stworzyć wypowiedź pisemną na jeden wybrany przez siebie temat. Jego wypowiedź powinna liczyć minimum 300 wyrazów. Zdający ma do wyboru trzy tematy.

Poniżej zamieszczamy tematy wypracowań, które znalazły się na grudniowej maturze próbnej i w arkuszu pokazowym:

 1. Problem krzyżacki był głównym zagadnieniem polityki władców Polski z dynastii Jagiellonów. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji panowanie trzech wybranych władców z tej dynastii.
 2. To polityka sąsiadów doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.
 3. Blok państw komunistycznych w Europie w latach 1945-1989 nie był monolitem. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, przedstawiając losy trzech wybranych krajów bloku wschodniego.
 4. Epoka średniowiecza niesłusznie jest nazywana „wiekami ciemnymi”. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt ekonomiczny, społeczny i kulturowy.
 5. O upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku zadecydowały w głównej mierze czynniki wewnętrzne. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt militarny, ustrojowy i społeczno-gospodarczy.
 6. Polskie Państwo Podziemne było ewenementem w skali całej okupowanej Europy. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, charakteryzując postawę wobec okupantów władz i społeczeństwa polskiego oraz dwóch wybranych innych państw okupowanych w okresie II wojny światowej.

Można także przejrzeć tematy wypracowań z poprzednich lat (matura w formule 2015).

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura z historii 2023 już się zakończyła. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Typy zadań, tematy wypracowań i informacje o egzaminie - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński