MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura z geografii 2023 na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy arkusz CKE. Oto wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Jakie zadania pojawią się na maturze rozszerzonej z geografii?
Jakie zadania pojawią się na maturze rozszerzonej z geografii? Marzena Bugala/ Polska Press
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 16 maja o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 12.00. Geografia jest jednym z przedmiotów dodatkowych, jaki uczniowie mogą sobie wybrać na egzaminie dojrzałości i często się na to decydują. W tym tekście zamieściliśmy arkusze egzaminacyjny, gdy tylko pojawiły się na stronie CKE. Zobaczcie najważniejsze informacje na temat egzaminu z geografii.

Spis treści

Matura z geografii 2023. Arkusze CKE

Arkusze CKE zostały opublikowane po godzinie 14. W zależności od formuły matury, odpowiednie arkusze znajdziesz poniżej:

Matura 2023: geografii na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE

Matura z geografii w formule 2015, poziom rozszerzony – arkusz CKE

Matura z geografii 2023 za nami. Informacje o egzaminie

Matura rozszerzona z geografii rozpoczęła się 16 maja 2023 (wtorek) roku o godz. 9.00 i zakończyła o godz. 12.00. Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami opartymi na mapach, wykresach czy ilustracjach. W arkuszu znalazły się także zadania obliczeniowe oraz zadania krótszej i dłużej odpowiedzi. W tym samym czasie do egzaminu przystępowały osoby, zdające maturę z geografii w formule 2015.

Uczniowie dzielą się opiniami na temat poziomu trudności tego egzaminu. W większości oceniają go jako łatwy.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z geografii?

Na maturze w 2023 i 2024 obowiązują ułatwienia, nie inaczej było w przypadku egzaminu z geografii. Zmniejszony został zakres materiału, ponieważ matura nie jest już oparta na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych. Warto było przed egzaminem dokładnie przejrzeć wymagania egzaminacyjne wraz z aneksem.

Jak wyglądała matura z geografii w 2023? Mamy zadania.

Matura geografia 2023, poziom rozszerzony – arkusz CKE i odp...

Czas przeznaczony na pracę ucznia wynosił 180 minut (mógł on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów. Zadania zamknięte stanowią nie więcej niż 30 proc. całego arkusza (8-10 zadań), a otwarte nie mniej niż 70 proc. (32-36 zadań).

Wymagania egzaminacyjne na maturę rozszerzoną z geografii 2023. Te zagadnienia trzeba znać

Egzamin maturalny w 2023 roku przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie podstawy programowej). Dobrym pomysłem było więc przejrzenie Aneksu do Informatora 2023 i 2024.

Na maturę z geografii 2023 (poziom rozszerzony) uczeń powinien znać następujące kręgi tematyczne.

Zakres podstawowy:

 • Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja;
 • Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny;
 • Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów;
 • Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.
 • Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały;
 • Pedosfera i biosfera: typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności;
 • Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata: mapa podziału politycznego, procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie, konflikty zbrojne, podstawowe wskaźniki rozwoju;
 • Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze;
 • Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne;
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura);
 • Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej;
 • Usługi: zróżnicowanie sektora usług, rola usług komunikacyjnych, edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz wymiany towarowej w rozwoju społecznogospodarczym, rodzaje transportu, atrakcyjność regionów turystycznych świata;
 • Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów;
 • Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego;
 • Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna;
 • Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie.

Zakres rozszerzony:

 • Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne;
 • Obserwacje astronomiczne i współczesne badania Wszechświata;
 • Dynamika procesów atmosferycznych;
 • Dynamika procesów hydrologicznych;
 • Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych;
 • Gleby: profil glebowy, przydatność rolnicza;
 • Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych;
 • Zróżnicowanie struktur społecznych i procesów urbanizacyjnych;
 • Struktura gospodarki i tendencje rozwoju gospodarczego;
 • Zróżnicowanie gospodarki rolnej;
 • Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa;
 • Rola tradycyjnych i nowoczesnych usług w rozwoju społeczno-gospodarczym;
 • Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski;
 • Zróżnicowanie krajobrazowe Polski;
 • Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski;
 • Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi – analiza wybranych przykładów w skali regionalnej i lokalnej na podstawie materiałów źródłowych;
 • Strefowość środowiska przyrodniczego na Ziemi;
 • Problemy środowiskowe współczesnego świata;
 • Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka na przykładzie wybranych obszarów;
 • Problemy polityczne współczesnego świata;
 • Wybrane problemy społeczne współczesnego świata;
 • Zróżnicowanie jakości życia człowieka w wybranych regionach i krajach świata;
 • Problemy gospodarcze współczesnego świata.
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne zawarte są w Aneksie do Informatora 2023 i 2024. Warto dokładnie się z nimi zapoznać, by wiedzieć, jaki zakres materiału trzeba znać na maturę z geografii.

Arkusz dla maturzystów po technikum (gimnazjum) z geografii rozszerzonej znajdziecie w tym materiale.

Za nami matura 2023 z geografii – poziom rozszerzony w formu...

Typy zadań na maturze z geografii 2023

Wiemy już, jaki zakres materiału obowiązuje uczniów, którzy będą przystępować do matury z geografii w 2023 roku. Sporo osób zastanawiało się jednak, jak wyglądają poszczególne zadania w arkuszu. Warto było przejrzeć te, które znalazły się w arkuszu pokazowym oraz na grudniowej maturze próbnej.

Zgodnie z Informatorem na maturze z geografii 2023 możemy spotkać się z następującymi typami zadań:

 • Zadania wielokrotnego wyboru;
 • zadania typu prawda-fałsz;
 • zadania na dobieranie (w tym tworzenie modelu przyczynowo-skutkowego);
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające samodzielnej wypowiedzi, np. sformułowania wyjaśnienia, uzasadnienia, prawidłowości, wniosku, hipotezy, argumentacji, a także wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdań, rysunku schematycznego, tabeli, wykresu.

Co można wnieść na maturę z geografii 2023?

Na egzamin maturalny trzeba było wziąć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Ponadto niezbędne jest też posiadanie dowodu osobistego. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE na egzamin z geografii można wnieść także:

 • linijkę;
 • lupę;
 • kalkulator prosty.
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura z geografii 2023 na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy arkusz CKE. Oto wymagania egzaminacyjne i typy zadań - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński