MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura z chemii 2023 na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy arkusz CKE. Oto wymagania egzaminacyjne i typy zadań na maturze

Magdalena Konczal
Wymagania, typy zadań i najważniejsze informacje o maturze z chemii 2023.
Wymagania, typy zadań i najważniejsze informacje o maturze z chemii 2023. fot. Krzysztof Kapica/ Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się dzisiaj o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 12.00. Chemia jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą wybrać na egzaminie dojrzałości. Na zdawanie go często decydują się osoby, chcące studiować kierunki medyczne. Jest już arkusz CKE. Te wymagania egzaminacyjne warto było poznać przed maturą.

Spis treści

Matura z chemii 2023. Arkusz CKE i najważniejsze informacje o egzaminie

Matura rozszerzona z chemii została zaplanowana na 15 maja 2023 (poniedziałek) roku o godz. 9.00. Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami opartymi na tabelach, równaniach chemicznych czy grafikach. W arkuszu znalazły się także zadania obliczeniowe oraz zadania krótszej i dłużej odpowiedzi.

Szukasz arkusza CKE? W zależności od formuły matury, odpowiednie arkusze znajdziesz poniżej:

Na maturze w 2023 i 2024 obowiązują ułatwienia, nie inaczej jest w przypadku egzaminu z chemii. Zmniejszony został zakres materiału, matura nie jest już oparta na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin z chemii był podobny do tego obowiązującego w formule 2015, choć znalazły się w nim też pewne modyfikacje. Przed przystąpieniem do egzaminu warto było dokładnie przejrzeć wymagania egzaminacyjne wraz z tegorocznym aneksem.

Tak wyglądała matura z chemii 2023.

Matura 2023: Chemia – poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpow...

Czas przeznaczony na pracę ucznia wynosił 180 minut (mógł on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Wymagania egzaminacyjne na maturę rozszerzoną z chemii 2023. Zagadnienia, które trzeba znać

Egzamin maturalny w 2023 roku przeprowadzony został na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie podstawy programowej). Warto więc było dobrze przejrzeć Aneks do Informatora 2023 i 2024.

Na maturę z chemii 2023 uczeń powinien znać następujące tematy.

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna;
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków;
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych;
 • Roztwory;
 • Reakcje w roztworach wodnych;
 • Systematyka związków nieorganicznych;
 • Reakcje utleniania i redukcji;
 • Elektrochemia;
 • Metale, niemetale i ich związki;
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych;
 • Wstęp do chemii organicznej;
 • Węglowodory;
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole;
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony;
 • Kwasy karboksylowe;
 • Estry i tłuszcze;
 • Związki organiczne zawierające azot;
 • Cukry.
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne znajdują się w Aneksie do Informatora 2023. Warto dobrze się z nimi zapoznać, by wiedzieć, jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie z chemii.

Nazewnictwo związków organicznych na maturze z chemii 2023

15 listopada 2022 roku dyrektor CKE opublikował komunikat, dotyczący nazewnictwa związków organicznych w arkuszach egzaminu maturalnego z chemii.

– Na egzaminie maturalnym z chemii uznane za poprawne będą wszystkie bezbłędne nazwy związków organicznych utworzone zarówno wg dotychczas obowiązujących zasad, np. opublikowanych w dostępnych na rynku podręcznikach akademickich, jak i te zgodne z publikacją Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013. W tekstach wstępnych i w poleceniach do zadań egzaminacyjnych nazwy związków organicznych, których zasady nazewnictwa zgodnie z nowymi wytycznymi uległy zmianie, będą podane w obu funkcjonujących systemach – czytamy na stronie CKE.

Typy zadań na maturze z chemii 2023

Jak mogą wyglądać zadania na maturze z chemii? Warto było przejrzeć te, które znalazły się w arkuszu pokazowym oraz na grudniowej maturze próbnej.

Zgodnie z Informatorem na maturze z chemii 2023 możemy spotkać się z następującymi typami zadań:

 • Zadania wielokrotnego wyboru;
 • zadania typu prawda-fałsz;
 • zadania na dobieranie;
 • zadania otwarte (np. zadania z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi).

Zadania otwarte mogą zaczynać się m.in. od słów: wybierz, podkreśl, zaznacz, wymień, napisz, podaj, określ, opisz, porównaj, wykaż, uzasadnij, wyjaśnij, rozstrzygnij. Czasowniki te wskazują, w jaki sposób uczeń ma rozwiązać dane zadanie.

Jak wyglądała matura z chemii w formule 2015?

Chemia: matura 2023 w formule 2015, poziom rozszerzony. Mamy...

Jak czytamy w Informatorze CKE, nacisk położony został na sprawdzenie umiejętności związanych z:

 • rozumowaniem, argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii;
 • zastosowaniem do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu;
 • oceną wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników;
 • projektowaniem doświadczeń chemicznych oraz interpretacją ich wyników;
 • konstruowaniem wykresów, tabel, schematów;
 • zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych;
 • ochroną środowiska;
 • zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Co można było wnieść na maturę z chemii 2023?

Na egzamin maturalny trzeba było wziąć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Ponadto niezbędne jest też posiadanie dowodu osobistego. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE na egzamin z chemii można wnieść także:

 • linijkę;
 • kalkulator naukowy (w przypadku matury w formule 2015 można mieć ze sobą jedynie kalkulator prosty);
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia je szkoła).
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura z chemii 2023 na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy arkusz CKE. Oto wymagania egzaminacyjne i typy zadań na maturze - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński