MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2024 z chemii (poziom rozszerzony). Arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny z chemii 16 maja?

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z rozszerzonej matury z chemii
W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z rozszerzonej matury z chemii fot. Anna Kaczmarz
Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym 2024 odbył się 16 maja. Tutaj znajdziesz arkusz maturalny i odpowiedzi z chemii rozszerzonej. Sprawdź jakich umiejętności CKE wymagała od zdających, jaka była treść zadań i poznaj rozwiązania przygotowane przez eksperta.

Spis treści

Arkusz maturalny z chemii 2024 i odpowiedzi

Na oficjalne wyniki matury rozszerzonej z chemii trzeba będzie poczekać do 9 lipca br. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje wyniki na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jednak już teraz możesz sprawdzić, jak ci poszło, porównując własne odpowiedzi z propozycjami eksperta z Chemia Gryzie. Tak wyglądała rozszerzona matura z chemii 2024.

W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z rozszerzonej matury z chemii

Matura 2024 z chemii (poziom rozszerzony). Arkusz CKE i odpo...

Jaka była matura z chemii w tym roku?

Według maturzystów tegoroczny egzamin wcale nie był łatwy - znamy ich pierwsze wrażenia i komentarze o maturze z chemii. Skarżą się, że nie zdołali napisać zbyt wiele.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z chemii?

Matura z chemii, poziom rozszerzony. Wymagania do egzaminu

Wymagania na maturę rozszerzoną z chemii w 2024 roku obejmują szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dziedzin chemii. Egzamin sprawdza umiejętności związane z rozumieniem i stosowaniem pojęć chemicznych, analizą i interpretacją wyników doświadczeń oraz rozwiązywaniem zadań problemowych. Szczególny nacisk kładzie się na:

 • Chemia nieorganiczna i organiczna: znajomość właściwości pierwiastków i związków chemicznych, reakcje chemiczne, równania reakcji.
 • Chemia fizyczna: prawa gazowe, termochemia, kinetyka chemiczna, równowaga chemiczna, elektrochemia.
 • Chemia analityczna: metody analizy jakościowej i ilościowej, techniki laboratoryjne.
 • Obliczenia chemiczne: stosowanie wzorów, równania chemiczne, stechiometria, obliczenia dotyczące roztworów i stężeń.

Zdający muszą również umieć interpretować dane z wykresów, schematów i tabel oraz analizować wyniki doświadczeń.

Szczegółowe zagadnienia wymagane na maturze przedstawione są w aneksie do informatora maturalnego z chemii 2024.

Jak wyglądał egzamin z chemii w poprzednich latach? Arkusze CKE

Na maturze z chemii na poziomie rozszerzonym w 2023 roku pojawiły się zadania obejmujące obliczenia stechiometryczne, analizę danych z wykresów kinetyki reakcji, identyfikację związków organicznych i opis ich reakcji, projektowanie i analizę doświadczeń chemicznych oraz zadania z chemii fizycznej, takie jak równowaga chemiczna czy termodynamika. Przykładowo, uczniowie musieli obliczać masy produktów reakcji, interpretować wykresy, zaprojektować eksperymenty i obliczać zmiany entalpii​.

Tak wyglądała matura z chemii 2023.

Matura 2023: Chemia – poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpow...

Czy jest matura poprawkowa z chemii?

Matura rozszerzona z chemii nie ma ustalonego progu zdawalności, co oznacza, że nie trzeba uzyskiwać konkretnej ilości punktów, żeby zdać egzamin. Z tego powodu nie można przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, takiego jak chemia na poziomie rozszerzonym. Matura poprawkowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które nie zdały jednego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub pisemnej. Aby móc przystąpić do egzaminu poprawkowego, maturzysta musi przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdać tylko jednego z nich.

Jeżeli ktoś chce poprawić wynik z przedmiotu dodatkowego, musi ponownie przystąpić do tego egzaminu w kolejnym roku szkolnym​.

Kiedy reszta egzaminów maturalnych? Harmonogram

Maraton matur trwa, oto najbliższe egzaminy:
16 maja 2024 (czwartek):

godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

Pozostałe terminy sprawdzisz w pełnym harmonogramie matur.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.

Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024 - pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o przebiegu tegorocznych egzaminów maturalnych znajdziesz w przygotowanym przez nas FAQ:

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura 2024 z chemii (poziom rozszerzony). Arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny z chemii 16 maja? - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński