Geografia - zobacz rozwiązania testu maturalnego

Redakcja
Prezentujemy arkusze egzaminacyjne oraz rozwiązania z dzisiejszego egzaminu maturalnego z geografii.

Geografia - poziom podstawowy - sugerowane odpowiedzi

Zadanie 1. (1 pkt)Na zdjęciu lotniczym, wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2.

Odczytaj z mapy i podaj:
- nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A.
Łysogóry

- nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B.
Bodzentyn

Zadanie 2. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.

Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.
Nazwa obiektu: Miejska Góra

Opis obiektu: Obszar ochrony ścisłej na północny zachód od drogi z Bodzentyna do Świętej Katarzyny.
Nazwa obiektu: Mokry Bór

Opis obiektu: Hotel w paśmie Łysogór przy czerwonym szlaku turystycznym między Hucką Górą a Łysą Górą.
Nazwa obiektu: Jodłowy Bór

Opis obiektu: Miejscowość położona na południowych stokach Łysogór, w której znajduje się Muzeum Wsi Kieleckiej.
Nazwa obiektu: Kakonin

Zadanie 3. (1 pkt) Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do Woli Szczygiełkowej przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Wysokość bezwzględna wynosi 290 m n.p.m.

Zadanie 4. (1 pkt)Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Łysicy (pole A2) a Przełęczą Św. Mikołaja (pole B2). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km.

Odległość na mapie - 4,4 cm
skala 1:60 000
1 cm - 0,6 km
4,4 cm - x
x=2,6 km

Odległość w terenie wynosi 2,6 km

Zadanie 5. (1 pkt) Rumowiska skalne, nazywane gołoborzami, stanowią charakterystyczny element rzeźby Gór Świętokrzyskich. Podkreśl nazwy dwóch wzniesień, na stokach których znajdują się rumowiska skalne.
Psarska (pole A1) Agata (pole A2) Miejska Góra (pole B1) Łysa Góra (pole D3)

Zadanie 6. (1 pkt) Wola Szczygiełkowa i Podłysica są miejscowościami położonymi w bliskim sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Turysta wybrał spośród nich Podłysicę na miejsce noclegu i wyjścia na piesze wycieczki do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na podstawie mapy uzasadnij wybór turysty, podając dwa argumenty.
1. Mała odległość od większej miejscowości (w tym wypadku są to Bieliny)
2. Blisko do czerwonego szlaku turystycznego, którym można dojść na Łysą Górę - najwyższy szczyt Łysogór.

Zadanie 7. (2 pkt) Poniższy profil topograficzny wykonano wzdłuż zaznaczonej na mapie linii AB. Korzystając z mapy, przyporządkuj podanym w tabeli obiektom numery, którymi je oznaczono na powyższym profilu.

Obiekt: Gajówka Rachtanka
Numer na profilu: 4

Obiekt: Granica obszaru ochrony ścisłej (OOŚ) Łysica
Numer na profilu: 2

Obiekt: Granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer na profilu: 5

Obiekt: Rzeka Czarna Woda
Numer na profilu: 3

Zadanie 8. (2 pkt) Wymień walory turystyczne: dwa przyrodnicze i dwa pozaprzyrodnicze obszaru położonego na mapie w polach D3, E3.

Turystyczne walory przyrodnicze:
1. Unikatowa Puszcza Jodłowa na Obszarze Ochrony Ścisłej Święty Krzyż
2. Gołoborza na stokach Łysej Góry

Turystyczne walory pozaprzyrodnicze:
1. Liczne obiekty muzealne
2. Rozbudowana baza noclegowa w Podłysicach oraz Nowej Słupi

Zadanie 9. (2 pkt) Na drodze prowadzącej przez obszar ochrony ścisłej Święty Krzyż (pola D3, E3) ograniczono ruch samochodowy. Zaproponuj trzy inne działania, które może podejmować dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celu zmniejszenia negatywnego wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze obszaru ochrony ścisłej Święty Krzyż.

1. Zakaz rozbijania namiotów.
2. Przeprowadzenie specjalnej ścieżki ekologicznej, która uświadamia turystom, jak zwiedzać obszar, by nie zakłócić ekosystemu.
3. Zakaz pozostawiania śmieci na obszarze ochrony ścisłej.
4. Wyznaczenie obszarów, po których nie mogą poruszać się turyści.

Zadanie 10. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono długości trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym miejscu kuli ziemskiej.

a) Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.
Odpowiedź: 24 godz.

b) Spośród podanych niżej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.
biegun północny, koło podbiegunowe północne, równik, zwrotnik Raka
Odpowiedź: Koło podbiegunowe północne.

Zadanie 11. (2 pkt) Na mapie synoptycznej przedstawiono rozkład ciśnienia atmosferycznego, fronty atmosferyczne i strefy opadów w Europie w wybranym dniu.

a) Wpisz w trzy puste kwadraty na mapie litery, którymi oznacza się układy niskiego ciśnienia (N) oraz wysokiego ciśnienia (W).

b) Podkreśl nazwę miasta, w którym wiatr wiał z największą prędkością.
A. Madryt
B. Paryż
C. Warszawa
D. Moskwa

Zadania 12. i 13. wykonaj na podstawie klimatogramów przedstawiających roczny przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Białymstoku, Szczecinie, Zakopanem i Paryżu.

Zadanie 12. (1 pkt) Podanym w tabeli miastom przyporządkuj klimatogramy.

Miasto: Zakopane
Klimatogram: A
Miasto: Paryż
Klimatogram: D

Zadanie 13. (1 pkt) Oblicz roczną amplitudę temperatury w miejscowości, z której pochodzą dane klimatyczne przedstawione na klimatogramie A. Podaj wynik z przybliżeniem do 1° C. Zapisz wykonywane obliczenia.

Roczna amplituda temperatury: 20 stopni Celsjusza

Zadania 14. i 15. wykonaj na podstawie tekstu i własnej wiedzy.
...

Zadanie 14. (2 pkt) Uzasadnij, podając trzy argumenty, że życie mieszkańców opisanych krajów jest uzależnione od monsunów.

1. Dostęp do wody pitnej uzależniony jest od opadów.
2. W porze suchej nie można nic uprawiać.
3. Nadmierna wilgoć determinuje groźne infekcje.

Zadanie 15. (2 pkt) Zaproponuj trzy działania, które powinien podejmować rząd Bangladeszu, aby złagodzić negatywne skutki monsunu letniego.

1. Budowa wałów przecipowodziowych.
2. Przeprowadzenie akcji szczepień przeciw chorobom przewodu pokarmowego.
3. Wprowadzenie zakazu osiedlania się na terenach zalewowych.

Zadanie 16. (1 pkt) Zaznacz dwie przyczyny, które mogłyby spowodować wzrost zasolenia wody w Morzu Bałtyckim.

A. Wzrost rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.
B. Spadek rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.
C. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze zlewiska Bałtyku.
D. Obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze zlewiska Bałtyku.

Zadanie 17. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono wybrane pasma górskie w Górach Świętokrzyskich. Na podstawie rysunku i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.

Pasma: Chęcińskie i Masłowskie są wyrzeźbione z tego samego rodzaju skał. F
Pasma: Chęcińskie i Zelejowskie są wyrzeźbione ze skał osadowych P
Pasma: Zgórskie i Dymińskie są wyrzeźbione ze skał magmowych. F

Zadanie 18. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono plan lodowca górskiego Arolla w Alpach Szwajcarskich. Wpisz litery, którymi oznaczono na rysunku:

- pola firnowe lodowca B
- jęzor lodowcowy A
- granicę wiecznego śniegu C

Zadanie 19. (2 pkt) Poniższy tekst opisuje jeden z rodzajów ruchów wód morskich.
...

a) Podaj nazwę opisanej fali.
TSUNAMI

b) Podkreśl trzy zjawiska, które mogą spowodować powstanie takiej fali.
A. przyciąganie wody przez Księżyc i Słońce
B. powstanie uskoku w dnie morza
C. podmorski wybuch wulkanu
D. zmiana prędkości pasatu wiejącego nad oceanem
E. powstanie podmorskiego osuwiska

Zadanie 20. (2 pkt) Na mapie zaznaczono numerami 1 - 4 obszary różniące się gęstością zaludnienia. Do zaznaczonych na mapie numerami 1 - 4 obszarów przyporządkuj główną przyczynę dużej lub małej gęstości zaludnienia, wybierając spośród podanych poniżej.

A. nadmiar ciepła i wilgoci
B. niedobór ciepła
C. niedobór wody
D. duża wysokość nad poziomem morza
E. żyzne gleby

Obszar 1 (numer na mapie) - Przyczyna B
Obszar 2 (numer na mapie) - Przyczyna A
Obszar 3 (numer na mapie) - Przyczyna E
Obszar 4 (numer na mapie) - Przyczyna C

Zadanie 21. (2 pkt) Spośród poniżej wymienionych miast wybierz i wpisz do tabeli te, które powstały na wybrzeżach kontynentów. Obok każdego z tych miast wpisz państwo, w którym to miasto się znajduje. Bagdad, Bombaj, Delhi, Meksyk, Rio de Janeiro

Miasto - 1.Bombaj - Państwo - Indie
Miasto - 2. Rio de Janeiro - Państwo - Brazylia

Zadanie 22. (2 pkt) Na wykresie przedstawiono strukturę płci i wieku ludności Polski w 2006 r.
a) Podkreśl poprawną odpowiedź.
Liczebność osób w wieku dziesięciu lat w 2006 roku wynosiła około
A. 220 tys. B. 280 tys. C. 350 tys. D. 430 tys.

b) Podaj główną przyczynę dużej liczebności roczników ludności Polski z przedziałów
wiekowych oznaczonych na wykresie literą A.

Jest to pokolenie urodzone w latach po drugiej wojnie światowej, stabilizacja sprzyjała decyzji o powiększeniu rodziny.

Zadanie 23. (2 pkt) Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne.

a) Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.
Bieszczady, Pieniny, Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Pojezierze Suwalskie

Numer na mapie - 3 - Kraina geograficzna - Pojezierze Suwalskie
Numer na mapie - 5 - Kraina geograficzna - Wyżyna Lubelska
Numer na mapie - 7 - Kraina geograficzna - Bieszczady

b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.
4, 2, 5

Zadanie 24. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.
Poleski, Gór Stołowych, Słowiński, Ojcowski
Wybrane walory parku narodowego: Rzeźba krasowa, ostańce skalne, nietoperze, Dolina Prądnika
Nazwa parku narodowego: Ojcowski

Wybrane walory parku narodowego: Liczne jeziora krasowe, rozległe tereny bagienne, torfowiska
Nazwa parku narodowego: Poleski

Wybrane walory parku narodowego: Ostańce piaskowcowe, labirynty skalne, torfowiska wysokie
Nazwa parku narodowego: Góry Stołowe

Zadanie 25. (2 pkt) Na wykresie przedstawiono wielkość wydobycia węgla kamiennego w wybranych państwach w latach 1950-2000.

a) Podaj nazwę państwa, w którym nastąpiła największa zmiana wielkości wydobycia węgla kamiennego między 1990 a 2000 r.
Indie

b) Porównaj tendencje w wydobyciu węgla kamiennego w Polsce i RPA w latach 1950-2000.

Wydobycie węgla kamiennego w RPA w latach 1950-2000 systematycznie wzrastało do około 225 mln ton w 2000 roku. Wyraźny wzrost wydobycia miał miejsce w 1970 roku.

W Polsce natomiast wydobycie w/w surowca wzrastało do roku 1980, kiedy to osiągnęło poziom niecałych 200 mln ton, a potem zaczęło gwałtownie spadać (obecnie wynosi 100 mln ton).

Zadanie 26. (2 pkt) Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno-ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych w Polsce.

Pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne:
1. Zwiększenie zróżnicowania źródeł dochodów ludności, nie są zależne od cen surowca.
2. Wprowadzenie nowoczesnych, bardziej efektywnych form zarządzania przedsiębiorstwami i nowych technologii.

Negatywne skutki społeczno-ekonomiczne:
1. emigracja
2. bezrobocie

Zadanie 27. (2 pkt) Podaj dwie przyczyny, które powodują, że morza szelfowe są najintensywniej wykorzystywaną gospodarczo częścią Wszechoceanu.

1. Morza te są płytsze, przez co dociera tam więcej światła. Sprzyja to rozwojowi morskiej flory i fauny, umożliwia połów ryb.

2. Morza szelfowe były kiedyś środowiskiem lądowym. Powstawały tam złoża różnych surowców, które obecnie można wydobywać. Proces ten ułatwia mała głębokość akwenów.

Zadanie 28. (1 pkt) Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, przedstawiający degradację lasów, wpisując w odpowiednie pola litery od A do E.
A. Powstawanie kwaśnych opadów
B. Emisja tlenków siarki i azotu
C. Zakwaszenie gleb
D. Uszkodzenie liści, igieł drzew
E. Powstawanie w atmosferze kwasu siarkowego, siarkawego, azotowego

Spalanie paliw kopalnych -> B -> E -> A -> C/D - > Degradacja lasów

Zadanie 29. (2 pkt) W tabeli przedstawiono wartości wskaźników społeczno-ekonomicznych wybranych państw z lat 2005-2008.
a) Wpisz we właściwe miejsca w tabeli litery, którymi oznaczono podane poniżej sektory gospodarki.
A. przemysł
B. rolnictwo
C. usługi

Rubryka "Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w % (2005-2006):"
1. kolumna: B
2. kolumna: A
3. kolumna: C

b) Sformułuj wniosek wynikający z porównania wartości PKB na 1 mieszkańca z wartościami wskaźnika zgonów niemowląt w państwach wymienionych w tabeli.
Porównując wartości PKB na 1 mieszkańca z wartościami wskaźnika zgonów niemowląt, można zauważyć, że wraz ze wzrostem PKB maleje liczba zgonów.

Zadanie 30. (2 pkt) Na mapie konturowej zaznaczono literami A - E wybrane kraje w Europie. Wpisz do tabeli oznaczenia literowe i nazwy czterech krajów, które powstały jako samodzielne państwa po 1989 roku.
Oznaczenie literowe na mapie - A - Nazwa państwa - Łotwa
Oznaczenie literowe na mapie - B - Nazwa państwa - Słowacja
Oznaczenie literowe na mapie - E - Nazwa państwa - Macedonia
Oznaczenie literowe na mapie - D Nazwa państwa - Bośnia i Hercegowina

Zadanie 31. (1 pkt) Kurdowie nie posiadają własnego państwa. Największe skupisko Kurdów znajduje się w górzystej krainie zwanej Kurdystanem. Spośród podanych wybierz trzy państwa, na obszarze których znajduje się terytorium Kurdystanu.
Arabia Saudyjska, Irak, Izrael, Indie, Iran, Tajlandia, Turcja
1. Irak, 2. Iran, 3. Turcja

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
mn

Test maturalny z geografi na poziomie szkoly podstawowej

Dodaj ogłoszenie